Ελληνικά
English
 

Οδηγός Σπουδών

 


Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα έχει επανιδρυθεί ακολουθώντας την τρέχουσα νομοθεσία.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)
  2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο  περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τη Δευτέρα της πρώτης πλήρους εβδομάδας του Οκτωβρίου.  Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και 30 πιστωτικές μονάδες για τη Διπλωματική Εργασία. Οι Ειδικεύσεις που λειτουργούν κάθε φορά  αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις). Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν.
 
Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγούσε στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
3. Επιχειρηματική Πληροφορική
4. Ηλεκτρονικο Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας

Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγούσε στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες εξειδικεύσεις:
1. Συστημάτων Υπολογιστών
2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής
 

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps