Ελληνικά
English
 

Εκπόνηση, Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Εκπόνηση, Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του, είτε μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος είτε διδάσκων στον οποίο έχει ανατεθεί διδασκαλία μαθήματος του Π.Μ.Σ.. Στο παραπάνω προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.

 

Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα και η ανάληψη της διπλωματικής εργασίας γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου των Α’ και Β’ εξαμήνων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρότασης είναι ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη τα οποία θα πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Η τριμελής επιτροπή, στη συνέχεια συντάσσει και υποβάλει ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας. Κριτήρια αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ερευνητική πρωτοτυπία της μελέτης, η ποιότητα και η αξιοποίηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης, η μεθοδολογική προσέγγιση, η ποιότητα των αποτελεσμάτων – προτάσεων – συμπερασμάτων και η ποιότητα της γραπτής και της προφορικής παρουσίασης. Αναγκαία συνθήκη για να λάβει διπλωματική εργασία βαθμολογία 9,5 και άνω είναι να έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο με κριτές.

Η εξέταση στη διπλωματική του εργασία γίνεται μόνον εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων.
Η εξέταση στη διπλωματική εργασία θα πραγματοποιείται κατά την 3η ή 4η εβδομάδα του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αλλά όχι πριν την λήξη του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. 

Κάθε φοιτητής εξετάζεται στη διπλωματική του εργασία μόνο μία φορά, χωρίς δυνατότητα επανεξέτασης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (άρθρο 5.9, παρ.5): «Αναγκαία συνθήκη για να λάβει διπλωματική εργασία βαθμολογία 9,5 και άνω είναι να έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο με κριτές». 

H διαδικασία εξέτασης των διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ είναι η εξής:

  1. Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται 3 φορές το έτος, δηλαδή την 3η ή 4η εβδομάδα του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου αντίστοιχα.
  2. 15 ημέρες πριν την εβδομάδα της εξέτασης, ο υποψήφιος καταθέτει έγγραφο στη γραμματεία, στο οποίο ο επιβλέπων βεβαιώνει ότι, η διπλωματική εργασία έχει ολοκληρωθεί και ότι συμφωνεί να πραγματοποιηθεί η εξέτασή της.
  3. Σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, η γραμματεία του ΠΜΣ, συντάσσει το πρόγραμμα των εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών, το οποίο ανακοινώνει στον ιστότοπο του ΠΜΣ (το ακριβές πρόγραμμα συντάσσεται περίπου 1 εβδομάδα πριν την αντίστοιχη εβδομάδα εξετάσεων).
  4. Οι εξετάσεις γίνονται σε 2ή 3 ημέρες και εάν είναι αναγκαίο οργανώνονται και σε παράλληλες συνεδρίες.
  5. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να η εξέταση να γίνεται σε παράλληλες συνεδρίες και η παρακολούθηση να γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

Περίοδοι εξέτασης διπλωματικών εργασιών για το έτος 2024

Για το έτος 2023 οι ημερομηνίες εξέτασης των διπλωματικών εργασιών ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

α. 15 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2024

β. 14-28 Ιουνίου 2024

γ. 21 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2024

 

Έντυπα για τη διπλωματική εργασία

 

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps