Ελληνικά
English
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και το Σάββατο.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ το μερικής φοίτησης (5) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 ECTS. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη πλήρη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Δευτέρα-Παρασκευή 16:30-19:00 και 19:00-21:30.

Οι αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων μπορούν να αναζητηθούν στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος.

Το ενδεικτικό αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων πλήρους φοίτησης είναι το παρακάτω:

1η Ειδίκευση: Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Α’ εξάμηνο (σύνολο ECTS 30) - Πίνακας 1.Α

Β’ εξάμηνο (σύνολο ECTS 30 )- Πίνακας 1.Β

 1. Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 2. Προγραμματισμός – Τεχνολογία Λογισμικού στις Επιχειρήσεις
 3. Τεχνολογίες Νέφους και Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 
 4. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 5. Ψηφιακή Στρατηγική και Καινοτομία
 1. Νομικά Θέματα Πληροφορικής
 2. Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες
 3. Στατιστική και Προσομοίωση
 4. Συστήματα Αναλυτικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 5. Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση

Οι φοιτητές επιλέγουν είτε 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Α είτε 3 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Α και 1 μάθημα α’ εξαμήνου άλλης ειδίκευσης*

Οι φοιτητές επιλέγουν είτε 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Β είτε 3 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Β και 1 μάθημα β’ εξαμήνου άλλης ειδίκευσης*

 

2η Ειδίκευση: Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)

Α’ εξάμηνο (σύνολο ECTS 30) - Πίνακας 2.Α

Β’ εξάμηνο (σύνολο ECTS 30) - Πίνακας 2.Β

 1. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Μεγάλα Δεδομένα
 2. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νέφους
 3. Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών
 4. Τεχνολογία Συστημάτων Λογισμικού
 5. Τεχνολογίες Υπολογιστικής Νέφους
 1. Ανάλυση Απόδοσης για τα Δίκτυα και το Υπολογιστικό Νέφος
 2. Διαχείριση και Αναλυτική Δεδομένων στο Υπολογιστικό Νέφος
 3. Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Λογισμικό
 4. Μέθοδοι και Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης
 5. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού

Οι φοιτητές επιλέγουν είτε 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Α είτε 3 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Α και 1 μάθημα α’ εξαμήνου άλλης ειδίκευσης*

Οι φοιτητές επιλέγουν είτε 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Β είτε 3 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 2.Β και 1 μάθημα β’ εξαμήνου άλλης ειδίκευσης*

 

3η Ειδίκευση: Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

Α’ εξάμηνο (σύνολο ECTS 30) - Πίνακας 3.Α

Β’ εξάμηνο (σύνολο ECTS 30) - Πίνακας 3.Β

 1. Δίκτυα Βασισμένα σε Λογισμικό
 2. Ευφυές Διαδίκτυο των Πραγμάτων - Ψηφιακών Διδύμων
 3. Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα και Εφαρμογές
 4. Κυβερνοασφάλεια
 5. Προσομοίωση Δικτύων και Υπολογιστικών Συστημάτων
 1. Δικτύωση για Δεδομένα Πραγματικού Χρόνου
 2. Δικτύωση για Υπηρεσίες Νέας Γενιάς
 3. Κβαντικοί Υπολογιστές
 4. Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 5. Συστήματα Blockchain

Οι φοιτητές επιλέγουν είτε 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 3.Α είτε 3 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 3.Α και 1 μάθημα α’ εξαμήνου άλλης ειδίκευσης*

Οι φοιτητές επιλέγουν είτε 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 3.Β είτε 3 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 3.Β και 1 μάθημα β’ εξαμήνου άλλης ειδίκευσης*

 

 

* Δίνεται η δυνατότητα (για την συμπλήρωση των 8 απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη διπλώματος) της δήλωσης ενός μαθήματος (ανά εξάμηνο) άλλης ειδίκευσης. Δηλαδή η λήψη πτυχίου να προϋποθέτει είτε 8 μαθήματα της ειδίκευσης, είτε 6 ή 7 μαθήματα της ειδίκευσης συν ένα ή δύο από άλλη ειδίκευση. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο εάν υπάρξουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση των αρχικών δηλώσεων των φοιτητών της ειδίκευσης.

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30): Διπλωματική Εργασία (για όλες τις ειδικεύσεις)

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μερικής φοίτησης για κάθε κατεύθυνση είναι το ίδιο με το αντίστοιχο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για το φοιτητή μερικής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησης του.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps