Ελληνικά
English
 

Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. για την επιλογή των υποψηφίων:

Μετά τη διαπίστωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης φάσης, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης.

Στη συνέχεια καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων από τη Συντονιστική Επιτροπή, χωριστά για κάθε Ειδίκευση. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί να εισηγηθεί για τον ορισμό μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος τα οποία οφείλουν να παρακολουθήσουν (χωρίς υποχρέωση εξέτασης) εκείνοι οι υποψήφιοι που κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώσουν την ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., καθώς και να συμπεριλάβει επιλαχόντες στον κατάλογο κατάταξης επιτυχόντων.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές. Ο κατώτατος ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα επτά (37) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ανήκουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον το Π.Μ.Σ. είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε ειδίκευση ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 3 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχίας.

Διασφάλιση του αδιαβλήτου κατά τη διαδικασία επιλογής

Για τη διασφάλιση του αδιαβλήτου της διαδικασίας επιλογής απαιτείται η εξακρίβωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας και των διαφόρων άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps