Ελληνικά
English
 

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται χωριστά σε δύο φάσεις για κάθε Ειδίκευση.

 

  1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών και η πιστοποίηση της τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.
  2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες (συντελεστές βαρύτητας), σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

Ι) Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 70%).

  • Για την Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική» (“Business Computing”):

Ο βαθμός πρώτου πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 70% και με τον κατά περίπτωση δείκτη συνάφειας. Για τα αποδεκτά πτυχία, ο δείκτης συνάφειας είναι 1. Οι δείκτες συνάφειας καθορίζονται ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων και είναι οι ακόλουθοι:

α)           δείκτης συνάφειας 1: πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ

β) δείκτης συνάφειας 0,8: πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

  • Για την Ειδίκευση «Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud:

Ο βαθμός πρώτου πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 70% και με τον κατά περίπτωση δείκτη συνάφειας. Οι δείκτες συνάφειας καθορίζονται ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων και είναι οι ακόλουθοι:

α)           δείκτης συνάφειας 1: πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ

β) δείκτης συνάφειας 0,8: πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής

  • Για την Ειδίκευση «Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks»:

Ο βαθμός πρώτου πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 70% και με τον κατά περίπτωση δείκτη συνάφειας. Οι δείκτες συνάφειας καθορίζονται ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων και είναι οι ακόλουθοι:

α)           δείκτης συνάφειας 1: πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ

β) δείκτης συνάφειας 0,8: πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής

 

Σε όλες τις ειδικεύσεις οι κατ’ εξαίρεση αποδεκτές αιτήσεις από αποφοίτους Τμημάτων που δεν είναι συναφή προς την ειδίκευση, έχουν δείκτη συνάφειας 0,8.

 

 

II) Γνώση της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%). Ο συντελεστής αυτός θα πολλαπλασιάζεται με τον κατά περίπτωση δείκτη επιπέδου. Οι δείκτες επιπέδου καθορίζονται ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται από τους αντίστοιχους τίτλους (ανεξάρτητα χρόνου απόκτησής τους) και είναι οι ακόλουθοι:

α) δείκτης επιπέδου 1: άριστη γνώση (Γ2/C2 για το TOEFL 94 και άνω)

β) δείκτης επιπέδου 0,5: πολύ καλή γνώση (Γ1/C1,  για το TOEFL 85-93)

 

ΙΙΙ) Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 10%).

IV) Συναφής επαγγελματική εμπειρία (εκτός του χρόνου σπουδών και σε συναφές αντικείμενο με την ειδίκευση) (συντελεστής βαρύτητας 10%).

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps