Ελληνικά
English
 

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει κατά τον μήνα Μάιο.

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει αρχικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, και στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να συμπεριληφθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, εναλλακτικά από εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να  αποστέλλονται  είτε ηλεκτρονικά απευθείας  από τα μέλη ΔΕΠ / εργοδότες στη Γραμματεία του ΠΜΣ (mai@uom.edu.gr)  είτε μέσω courier σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα.
  6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση που το αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας δεν είναι σε νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, απαιτείται επίδειξη του πρωτοτύπου την ημέρα της εγγραφής. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
  1. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
  2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας εκτός του χρόνου σπουδών και σε συναφές αντικείμενο προς την ειδίκευση (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων. Πιο συγκεκριμένα, η συναφής επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε εξαρτημένη σχέση εργασίας, με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων κλπ.) και (ii) βεβαίωσης εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται το αντικείμενο της απασχόλησης ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας).

β. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε μη εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ. απασχόληση με σύμβαση έργου, άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας (ii) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων, κλπ) και (iii) των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων.

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε υπηρεσίες παρασχεθείσες με τίτλο κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), με την προσκόμιση των συναφθεισών συμβάσεων).

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps