Ελληνικά
English
 

Εξετάσεις & Βαθμολογία Φοιτητών

  1. Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση επιδόσεών τους γίνεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10) με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

 

  1. Η κλίμακα κατανομής των βαθμών για την ταξινόμηση του τίτλου σπουδών είναι:

 

ΑΡΙΣΤΑ: 8,50 ΕΩΣ 10,00

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ: 6,50 ΕΩΣ 8,49

ΚΑΛΩΣ: 5,00 ΕΩΣ 6,49

 

  1. Οι γραπτές τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

  2. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το βαθμό των γραπτών τελικών εξετάσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ενώ το υπόλοιπο (μέχρι το 100%) προκύπτει από ασκήσεις/εργασίες. Για να θεωρηθεί η εξέταση ενός μαθήματος επιτυχής θα πρέπει ο φοιτητής/τρια να συγκεντρώσει το 50% του ποσοστού της γραπτής εξέτασης και  το 50% του ποσοστού των ασκήσεων/εργασιών αντίστοιχα.

  3. Υπάρχει μόνο μία «επαναληπτική εξεταστική περίοδος» η περίοδος του Σεπτεμβρίου η οποία εξυπηρετεί τα μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου.

  4. Μετά το πέρας του πρώτου έτους φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή πλήρους φοίτησης/ του δευτέρου έτους φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή μερικής φοίτησης, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 50% των μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση του Δ.Μ.Σ., διαφορετικά αποβάλλεται από το πρόγραμμα. Για τα μαθήματα που θα αποτύχει και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου υποχρεώνεται για τελευταία φορά να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με καταβολή των αντίστοιχων τελών φοίτησης.

  1. Σε οποιοδήποτε μάθημα υπάρξει επανεξέταση (είτε λόγω αποτυχίας είτε προς βελτίωση του μέσου όρου), ο βαθμός της επανεξέτασης θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αν είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος του βαθμού της κανονικής εξεταστικής.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps