Ελληνικά
English
 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα δικαιώματα και οι παροχές περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

 

  1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρεται, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.
  2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
  3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
  4. Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης (όπου προβλέπεται) στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται ούτε να συμμετάσχει στην ορκωμοσία ούτε να του χορηγηθεί βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών.
  5. Οι υπότροφοι, να προσφέρουν έργο φροντιστηριακό, καλής και αμερόληπτης επιτήρησης στις εξετάσεις προπτυχιακού επιπέδου ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχουν πάρει το πτυχίο τους από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα τελευταία πέντε χρόνια, δεν επιτρέπεται να επιτηρούν σε εξετάσεις προπτυχιακών φοιτητών). Ακόμη να προσφέρουν υπηρεσίες στα εργαστήρια του Τμήματος. Οι απαλλασσόμενοι από το τέλος φοίτησης δύνανται να προσφέρουν έργο φροντιστηριακό, εφόσον το επιθυμούν.
  6. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
  7. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας.
  8.  Να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο Πληροφοριακής Παιδείας για το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, το οποίο διοργανώνεται από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Π.Μ.Σ., ή εναλλακτικά (σε περίπτωση κωλύματος) να παρακολουθούν τις ενότητες εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει η βιβλιοθήκη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

 

Η μη τήρηση των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί αιτία απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το Π.Μ.Σ..

Συγκεκριμένα, οι ποινές που επιβάλλονται εάν συλληφθούν να αντιγράφουν σε Εργασίες, Εξετάσεις ή στη Διπλωματική τους Εργασία θα είναι ως εξής:

Σε τυχόν περιπτώσεις αντιγραφής ή λογοκλοπής ισχύουν τα παρακάτω:

Α) Εξετάσεις /Εργασίες/Ασκήσεις εξαμήνων

Φοιτητής που διαπιστώνεται ότι αντιγράφει στις εξετάσεις ή υποπίπτει σε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων εξαμήνων θα λαμβάνει απορριπτικό βαθμό στο αντίστοιχο μάθημα και θα υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα στο επόμενο εξάμηνο που αυτό προσφέρεται. Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να επιβάλλει επιπρόσθετη ποινή αποκλεισμού του φοιτητή από τις εξετάσεις του ίδιου ή και άλλων μαθημάτων για τα επόμενα ένα ή δύο εξάμηνα. Σε περίπτωση υποτροπής στο ίδιο ή σε άλλο μάθημα, δύναται να  αποβληθεί από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος..

Β) Διπλωματική εργασία

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος φοιτητής που διαπιστώνεται ότι υποπίπτει σε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας αποβάλλεται από το Π.Μ.Σ.. Εάν έχει ήδη αποφοιτήσει ανακαλείται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και προωθείται το θέμα στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών διαδικασιών.

 

Σημειώνεται ότι για τη διαπίστωση ύπαρξης λογοκλοπής γίνεται αξιοποίηση του λογισμικού antiplagiarism του Ιδρύματος.

 

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps