Ελληνικά
English
 

Διάρκεια, Απαιτήσεις Απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι 39, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Διαγραφή φοιτητή / Παράταση σπουδών

Μεταπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων από την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., καθώς και μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εντός έξι (6) εξαμήνων από την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης παραμονής του στο Π.Μ.Σ. μέχρι δύο (2) ακόμη εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής οφείλει μόνο τη διπλωματική του εργασία, δίνεται η δυνατότητα παράτασης παραμονής του στο Π.Μ.Σ. μέχρι δύο (2) ακόμη εξάμηνα εάν ο επιβλέποντας συμφωνεί, κατόπιν αίτησης του φοιτητή. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για την παράταση.
 

Αναστολή φοίτησης

Κατόπιν αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή φοίτησης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. στρατιωτική θητεία, ασθένεια, λοχεία, απουσία στο εξωτερικό κ.α.).

Απαιτήσεις απόκτησης Δ.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 8 μαθήματα, τέσσερα για κάθε εξάμηνο σπουδών, πλέον της διπλωματικής του εργασίας. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Μετά το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.8., εφόσον  οφείλει μέχρι 2 μαθήματα, αλλά η εξέταση στη διπλωματική του εργασία γίνεται μόνον εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. Η εξέταση στη διπλωματική εργασία θα πραγματοποιείται κατά την 3η ή 4η εβδομάδα του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αλλά όχι πριν την λήξη του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Κάθε φοιτητής εξετάζεται στη διπλωματική του εργασία μόνο μία φορά, χωρίς δυνατότητα επανεξέτασης

Πιστωτικές Μονάδες

  1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι 90 πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και συγκεκριμένα 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα και 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη Διπλωματική Εργασία.

Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS) έχουν ως εξής:

 

 

 

Πιστωτικές Μονάδες

Α΄έτος

Α΄
εξάμηνο

4 μαθήματα x 7,5 ECTS = 30 ECTS

Β΄
εξάμηνο

4 μαθήματα x 7,5 ECTS = 30 ECTS

Β΄έτος

Γ΄
εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ

 

90 ECTS

 
  1. Ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος προκύπτει ως εξής: Βαθμός Διπλώματος = (ΒαθμόςΜαθήματος1 x ECTSΜαθήματος1 + ΒαθμόςΜαθήματος2 x ECTSΜαθήματος2 + … ΒαθμόςΜαθήματος8 x ECTSΜαθήματος8 +ΒαθμόςΕργασίας x ECTSΕργασίας) / Συνολικός Αριθμός ECTS.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps