Ελληνικά
English
 

Ακαδημαϊκές / Επαγγελματικές Δεξιότητες και Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Τη Διαχείριση, Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Τη Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Την Έρευνα σε δημόσιους και ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς.
 • Την παροχή υπηρεσιών αλλά και τη Διοίκηση σε μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα για τις 2 ειδικεύσεις οι Ακαδημαϊκές / Επαγγελματικές Δεξιότητες και οι Προοπτικές Απασχόλησης αναφέρονται παρακάτω:

1η Ειδίκευση «Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology

Η ειδίκευση αυτή παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της Πληροφορικής. Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών αιχμής, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ενεργό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες για την επιτυχή σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και για την επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων, με απώτερο σκοπό να αποτελέσουν ενεργά στελέχη σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο χώρο της Πληροφορικής, τα οποία θα είναι ικανά να αναγνωρίσουν νέα πεδία εφαρμογών σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. H απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την συνέχιση της ακαδημαϊκή τους πορείας σε ερευνητικές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του Διδακτορικού Διπλώματος.

Η ειδίκευση απευθύνεται σε φοιτητές με γνώσεις Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις γνώσεις τους και να αποκτήσουν παράλληλα και μια ευρύτερη θεώρηση του τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και των σύγχρονων τεχνολογιών.

 

2η Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)»

Η ειδίκευση αυτή δίνει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας. Η ειδίκευση προετοιμάζει τους φοιτητές παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες για την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία προσφέροντας το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών γνώσεων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στην ελληνικό και το διεθνή χώρο στην ψηφιακή εποχή. Η  ειδίκευση απευθύνεται σε φοιτητές με γνώσεις Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Οικονομίας/Διοίκησης οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση  των προκλήσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον με καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους.

Η ειδίκευση αυτή στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων, τόσο από το χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτικά προσέγγιση για να:

 (α) συνδυάσει σύγχρονα θέματα που συνήθως διδάσκονται μεμονωμένα  (πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ψηφιακό μάρκετινγκ και κοινωνικά μέσα, ψηφιακή  οικονομία, Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τεχνολογίες ΤΠΕ, Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων, Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις, Ηλεκτρονικό & Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Τεχνολογίες Ιστού και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού, Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Λογιστικής Κόστους, Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης, Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής),

(β) αναδείξει τις δυνατότητες και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες  σε εφαρμογές  επιχειρηματικής πληροφορικής στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,

(γ) παρέχει ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες που ικανοποιούν την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ειδίκευσης αποφοίτους, ώστε να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην οικονομία και τη διοίκηση.

 

Προοπτικές απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία ως υποψήφιοι διδάκτορες. Μπορούν να απασχοληθούν στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή/και να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται γνώσεις υψηλής ειδίκευσης, ώστε να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην οικονομία και τη διοίκηση.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι  θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις ως :

 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ και όχι μόνο
 • Στελέχη σε νέες ή υπάρχουσες  επιχειρήσεις και οργανισμούς που απαιτούν επιχειρηματικές δεξιότητες για την αξιοποίηση ΤΠΕ καινοτομιών, για ηλεκτρονικό και κινητό επιχειρείν, σχεδιασμό & διαχείριση ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων
 • Επιχειρηματίες όπου θα ιδρύσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις 
 • Σύμβουλοι προσανατολισμένοι στις στρατηγικές αλλά και στις εφαρμογές ΤΠΕ
 • Project Managers σε παρόχους τεχνολογιών και υπηρεσιών που αναζητούν στελέχη με ισχυρές δεξιότητες επιχειρηματικότητας και γνώσης των ΤΠΕ
 • Στελέχη Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών  παγκόσμιου ιστού, και εφαρμογών «έξυπνων» κινητών συσκευών, παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, και τεχνικούς υπεύθυνους έργων λογισμικού
 • Στελέχη Σχεδίασης Συστημάτων με έμφαση στην δικτύωση, ασφάλεια και την εκμετάλλευση σύγχρονων κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων
 • Υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών που στοχεύουν σε σημαντικά προβλήματα της βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα εφαρμογών βελτιστοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης, ευφυών εφαρμογών και προσομοίωσης
 • Στελέχη σε μικρές ή μεγάλες εταιρίες λογισμικού, εταιρίες που παρέχουν υπολογιστικές υπηρεσίες αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. υγεία, βιομηχανία, διακυβέρνηση)

 

Ενδεικτικές θέσεις εργασίας: System & Network Architect, Systems Engineer,  Software & Application Developer, Software Engineer, Data Analyst, IT Developer, Consultant, Επιχειρησιακός Αναλυτής (Business Analyst), Υπεύθυνος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΤ Project Manager, e/mobile Business  Manager, Digital Marketing Manager, Social Media Manager, Business Developer.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps