Ελληνικά
English
 

Τέλη Φοίτησης - Υποτροφίες

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι 2.800 €, και ειδικότερα:

Φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2021-22:

Η καταβολή των τελών φοίτησης θα γίνει σε δόσεις σε ημερομηνίες που έχουν οριστεί από τη Γραμματεία του Προγράμματος και αναφέρονται παρακάτω.

Η καταβολή των τελών φοίτησης κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Στις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτει υποχρέωση για επανάληψη παρακολούθησης μαθήματος (είτε λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις κατά την κανονική εξεταστική περίοδο και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου είτε λόγω υπέρβασης του ορίου των απουσιών), ορίζεται ποσό επιπλέον των τελών φοίτησης ανά μάθημα.

Τα χρήματα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον παρακάτω λογαριασμό:
α) 5202-025156-307 (για το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική), (IBAN GR40 0172 2020 0052 0202 5156 307). Απαραίτητο στοιχείο για την κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα είναι να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του φοιτητή
β) Για την καταβολή των διδάκτρων με επιταγή είναι απαραίτητη η προσέλευση του ενδιαφερομένου στην Οικονομική Υπηρεσία της Επιτροπής Ερευνών.

 

Καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής τελών φοίτησης

Καταληκτικές ημερομηνίες για τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2021-22.

Καταληκτικές ημερομηνίες για τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2020-21.

 

Κόστος παρακολούθησης επιπλέον μαθήματος

H Συν. Τμημ.10/24-01-2019 αποφάσισε την έγκριση της δυνατότητας παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων από τους φοιτητές του ΠΜΣ. Ο φοιτητής που επιλέγει επιπλέον μάθημα θα έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους λοιπούς φοιτητές που το παρακολουθούν, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.2 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο προβλεπόμενο κόστος για το επιπλέον μάθημα στις προβλεπόμενες από τη Γραμματεία ημερομηνίες, να παρακολουθεί το μάθημα και να υπογράφει το σχετικό παρουσιολόγιο, να υποβάλει τις απαιτούμενες εργασίες και να εξετάζεται στο μάθημα. Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα μπορεί να εκδίδει βεβαίωση παρακολούθησης του επιπλέον μαθήματος ή αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα εμφανίζεται και το επιπλέον μάθημα, με το σχόλιο ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή δε συνυπολογίζει τη βαθμολογία του συγκεκριμένου μαθήματος που ήταν επιπλέον των 8 μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας που ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ως απαιτούμενα για την απόκτηση του διπλώματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης.
 
 

Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης - Υποτροφίες

Εφόσον υπάρξουν ικανά έσοδα το ΠΜΣ παρέχει μία υποτροφία ανά ειδίκευση κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η υποτροφία αυτή καλύπτει όλο ή μέρος των τελών φοίτησης το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και χορηγείται στο μεταπτυχιακό φοιτητή πλήρους φοίτησης που πρώτευσε στη βαθμολογική αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η αξιολογική τους κατάταξη κατά την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.

Επιπλέον, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 και στις αποφάσεις 1 και 2 του ΦΕΚ 3387/2018 τ. Β΄. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

 

Επανέκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Για τους πτυχιούχους το ποσό της δαπάνης για κάθε νέο αντίγραφο πτυχίου ή για την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία του ΠΜΣ είναι 6 €.

Τα τέλη επανέκδοσης πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών βεβαιώσεων θα κατατίθενται στον Τραπεζικό Λογαριασμό 5202-070107-503 της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Στην αιτιολογία θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, ο λόγος κατάθεσης και η σχετική ποσότητα (π.χ. έκδοση δύο πιστοποιητικών).

Τυχόν έξοδα προμήθειας Τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον φοιτητή.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps