Ελληνικά
English
 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) έως τις 20/6/2024 03/05/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τέλη φοίτησης: 2.800€ (καταβάλλονται τμηματικά)

2 υποτροφίες Accenture

Έως το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών

που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 την έναρξη λειτουργίας του 22ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics).

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 περιλαμβάνοντας τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks) [η συγκεκριμένη ειδίκευση προσφέρεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως]

 

Στις δύο πρώτες ειδικεύσεις (Επιχειρηματική Πληροφορική & Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος) η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης. Στις ειδικεύσεις αυτές, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 μόνο κατά τις 3 τελευταίες εβδομάδες διαλέξεων κάθε εξαμήνου, καθώς και κατά τις εβδομάδες των αναπληρώσεων η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω zoom ή google meet), ενώ το υπόλοιπο διάστημα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.

Στην τρίτη ειδίκευση (Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω zoom ή google meet). Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Οι τρεις ειδικεύσεις του Προγράμματος θα προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 με την επιφύλαξη ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός εγγεγραμμένων σε κάθε ειδίκευση (τουλάχιστον 7 φοιτητές πλήρους φοίτησης). Σε περίπτωση μη προσφοράς μιας ειδίκευσης λόγω ανεπαρκούς αριθμού εγγεγραμμένων, θα δοθεί η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους φοιτητές της να μεταφερθούν σε μια από τις άλλες ειδικεύσεις, κατόπιν αξιολόγησης.

Στο Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων ανά ειδίκευση:

 1. Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 2. Ειδίκευση «Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.
 3. Ειδίκευση «Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.

Κατ’ εξαίρεση σε όλες τις ειδικεύσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις από αποφοίτους Τμημάτων που δεν είναι συναφή προς την ειδίκευση, εφόσον προκύπτει από τα βιογραφικά στοιχεία εκτενής επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ και θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ως αποδεικτικό απαιτείται να καταθέσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του ά εξαμήνου την τελική αναλυτική τους βαθμολογία στην οποία θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία.

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει αρχικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, και στη συνέχεια να υπογραφεί και να συμπεριληφθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών ή και μεταπτυχιακών σπουδών με ακριβή μέσο όρο ή αντίγραφο παραρτήματος διπλώματος. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, εναλλακτικά από εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να  αποστέλλονται  είτε ηλεκτρονικά απευθείας  από τα μέλη ΔΕΠ / εργοδότες στη Γραμματεία του ΠΜΣ (mai@uom.edu.gr)  είτε μέσω courier σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα.
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος

 1. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας εκτός του χρόνου σπουδών και σε συναφές αντικείμενο προς την ειδίκευση (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.

Πιο συγκεκριμένα, η συναφής επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε εξαρτημένη σχέση εργασίας, με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων κλπ.) και (ii) βεβαίωσης εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται το αντικείμενο της απασχόλησης ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας).

β. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε μη εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ. απασχόληση με σύμβαση έργου, άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας (ii) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων, κλπ) και (iii) των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων.

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε υπηρεσίες παρασχεθείσες με τίτλο κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), με την προσκόμιση των συναφθεισών συμβάσεων).

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης, δίνονται στο φυλλάδιο με τη συνοπτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://mai.uom.gr.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.800 € και καταβάλλονται τμηματικά σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Υποτροφίες – Απαλλαγές τελών φοίτησης

 1. Το Π.Μ.Σ. χορηγεί μία υποτροφία ανά ειδίκευση κάθε διδακτικό εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η υποτροφία αυτή καθορίζεται με εισήγηση της ΣΕ και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και χορηγείται αποκλειστικά στον/στην μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης που πρώτευσε στη βαθμολογική αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα τέσσερα μαθήματα του εξαμήνου. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α’ εξαμήνου θα λαμβάνεται υπόψη η αξιολογική τους κατάταξη κατά την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.
 2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 θα διατεθούν δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών/ φοιτητριών πλήρους φοίτησης που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε δύο έτη (μια υποτροφία για τον πρώτο σε βαθμολογική κατάταξη φοιτητή και μια υποτροφία για την πρώτη σε βαθμολογική κατάταξη φοιτήτρια). Επιπλέον, οι πέντε πρώτοι σε βαθμολογική κατάταξη φοιτητές/φοιτήτριες πλήρους φοίτησης που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε δύο έτη, θα κληθούν σε συνέντευξη από την εταιρία.
 3. Τα τέλη φοίτησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού να επιστραφεί στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.
 4. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.
 5. Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και τις 20/6/2024 με αποστολή συνδέσμου ο οποίος θα οδηγεί στο αρχείο zip που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mai@uom.edu.gr ή με αποστολή τους μέσω ΕΛΤΑ ή courier στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ΄ κτιρίου, Γρ.422 (Τηλέφωνο: 2310-891734, θυρίδα Νο.89, πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία) ή με κατάθεσή τους στη θυρίδα Νο. 89 της Γραμματείας του Προγράμματος (Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης από εδώ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Φώτης Χ. Κίτσιος
Καθηγητής

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps