Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Αρχική »

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ξεκίνησε να λειτουργεί ως το πρώτο μεταπτυχιακό του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 (ΦΕΚ ίδρυσης 855 τ.Β’/30-6-2003), με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ειδικεύσεις του ΠΜΣ πραγματοποιούνταν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σύμπραξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτούργησε με αναμορφωμένο πρόγραμμα μόνο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας(ΦΕΚ τ.Β' 1408/3-6-2014).

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα επανιδρύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ τ. B' 2745/ 10-7-2018).

Το έτος 2022 η απόφαση επανίδρυσης τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ τ.Β΄2432/18-5-2022 και έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργεί νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με νέες ειδικεύσεις. Πρόσφατα τροποποιήθηκε τόσο ο Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ τ.Β΄ 7069/15-12-2023) όσο και η Ιδρυτική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 7349/27-12-2023)  του Προγράμματος, προκειμένου να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.4957/2022).

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

Για αναλυτική περιγραφή του αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών

Αντικείμενο

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα  έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης  σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα θα είναι σε θέση:

 • Να διαχειρίζονται, να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να συντηρούν Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Να διεξάγουν έρευνα σε δημόσιους και ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς.
 • Να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στη Διοίκηση σε μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
 • Να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να αναπτύσσουν  επιχειρηματική δράση με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Να διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την επικοινωνία, τη συνεργασία, και την μοντελοποίηση και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών.
 • Να διδάσκουν με αξιοποίηση εξειδικευμένης γνώσης σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Να εντοπίζουν και να επιλύουν θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν συστήματα λογισμικού μεγάλης κλίμακας καθώς και παράλληλες και κατανεμημένες εφαρμογές στο υπολογιστικό νέφος.
 • Να διαχειρίζονται προγραμματιζόμενες υποδομές υπολογιστικής νέφους.
 • Να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.
 • Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν συστήματα υπολογιστών και δικτύων.
 • Να διενεργούν Δοκιμές, Μελέτες και Αναλύσεις Κυβερνο-Ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ακαδημαϊκές / Επαγγελματικές Δεξιότητες και Προοπτικές Απασχόλησης ανά ειδίκευση μπορείτε να συμβουλευτείτε το σύνδεσμο "Προοπτικές Απασχόλησης"

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το ακαδημαΙκό προσωπικό του ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης καλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος.

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει 4 διδακτικά εργαστήρια H/Y. Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για τις διδακτικές ανάγκες τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (κατά τις απογευματινές ώρες). Η χρήση των εργαστηρίων είναι ελεύθερη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος κατά τις ώρες που δεν γίνονται διαλέξεις μαθημάτων.

Επιπλέον, το τμήμα Εφαρμοσμενης Πληροφορικής διαθέτει 6 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια H/Y προς εξυπηρέτηση των ευρύτερων ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος σε όλα τα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν αυτά.

Πέραν των εργαστηρίων του Τμήματος, το Π.Μ.Σ. κάνει χρήση αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και της Αίθουσας Συνεδρίων, του Αμφιθεάτρου Τελετών και της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, των ηλεκτρονικών χώρων εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των υπολοίπων υπηρεσιών του.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps