Ελληνικά
English
 

Δημοσιεύσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

MSc Students' Publications

2021

Metikaridis, D., Xinogalos, S. (2021). A Comparative Analysis of Tools for Developing Location Based Games. Entertainment Computing, Volume 37, 100403. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2020.100403

Xinogalos, S., Tryfou, M. (2021). Using Greenfoot as a Tool for Serious Games Programming Education and Development. International Journal of Serious Games, Volume 8, Issue 2, 67-86. https://doi.org/10.17083/ijsg.v8i2.425

Tsiotras, D., Xinogalos, S. (2021). Investigating the Perceived Player Experience and Short-term Learning of the Text-based Java Programming Serious Game “Rise of the Java Emperor”. Informatics in Education,  Vol. 20 (1).   

2020

Fotoglou, C., Tsakalidis, G., Vergidis, K., Chatzigeorgiou, A., (2020) ‘Complexity clustering of BPMN Models: Initial Experiments with the K-means Algorithm’, to appear in proceedings of the 6th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST’’20), Zaragoza, Spain, 27-29 May 2020.

Karakasis, C., Xinogalos, S. (2020). BlocklyScript: design and pilot evaluation of an RPG platform game for cultivating Computational Thinking skills to young students. Informatics in Education, Vol. 19 (4).

Eleftheriadis S., Xinogalos S. (2020). Office Madness: Design and Pilot Evaluation of a Serious Game for Learning the C++ Programming Language. In: Marfisi-Schottman I., Bellotti F., Hamon L., Klemke R. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12517. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63464-3_36

2019

Petrikoglou, A., & Kaskalis, T. H. (2019). Full stack web development teaching: current status and a new proposal. Proceedings of the 15th International Conference on Web Information Systems and Technologies. Vienna, Austria (vol. 1, pp. 218-225). https://doi.org/10.5220/0008066202180225

Avramidis, N. and Kitsios, F. (2019). Information and Communication Technology adaption by the organizations of Social Entrepreneurship in Greece, Proceedings of the 2019 European Triple Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (EHTAC2019), Thessaloniki, Greece, pp. 39-40

Giatsidis, I., Kitsios, F. and Kamariotou, M. (2019). Digital Transformation and User Acceptance of Information Technology in the Banking Industry, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 6-10

Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open innovation in SMEs: Intention and Influence to contemporary entrepreneurship, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 36-40

Kasaris, E. and Kitsios, F. (2019). Open Innovation and Entrepreneurship: The case of Small and medium-sized Enterprises, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 3

Kitsios, F., Delimpasis, T. and Kamariotou, M. (2019). Digital Business Strategy: An Empirical Analysis of Mission statement content and Financial Performance, Proceedings of the 19th International Conference on Electronic Business (ICEB), Newcastle, UK, pp. 156-163

Kitsios, F., Stefanakakis, S., Kamariotou, M. and Dermentzoglou, L. (2019). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Computer Standards & Interfaces Journal, 63, pp. 16-26

Kouparanidis, A. and Kitsios, F. (2019). The Antecedents of Customer Satisfaction in Tourism: Text Analysis of Online Hotel Reviews,  Proceedings of the  International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts (ISCP2019), Thessaloniki, Greece, pp. 21-22

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Using multicriteria decision analysis to evaluate the effect of digital transformation on organizational performance: evidence from Greek tourism SMEs, International Journal of Decision Support Systems, 4(2), pp. 143-158

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Evaluating digital transformation strategies: a MCDA analysis of Greek tourism SMEs, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), Kalamata, Greece, vol. 2, pp. 667-676

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). MCDA for assessing the impact of digital transformation on hotels performance in Thessaloniki, Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, pp. 53-57

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Measuring the success of digital transformation strategies in tourism firms: an MCDA approach, Πρακτικά 17oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 13ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων: "Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα", Σέρρες, σελ. 1

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2019). Digital transformation strategy: a literature review, Πρακτικά 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, σελ. 59-61

2018

Delimpasis, T. and Kitsios, F. (2018). E-Business Strategy: Mission statement and performance of digital businesses, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 178-183

Delimpasis, T., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Στρατηγική ψηφιακών επιχειρήσεων: Η ανάλυση της δήλωσης αποστολής με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης, Πρακτικά 16oυ Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραιάς, Ελλάδα, pp. 52

Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). Marketing Strategy Decision Support for Technology and Market-Driven Changes, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 56-61

Mitroulis, D., Kitsios, F. and Grigoroudis, E. (2018). MCDA framework to sustainable innovative strategy, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, pp. 189-194

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2018). A Sustainable Knowledge-based Innovation Strategy Framework, Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), Heraklion, Greece, pp. 344-349

Konstantara, K., Xinogalos, S. (2018). CELLS OF WAR: A Serious Game for Familiarizing Players with the Immune System. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 5, 567-589, DOI: 10.1177/1046878118803418.

Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2018). A pilot study on the effectiveness and acceptance of an educational game for teaching programming concepts to primary school students. Education and Information Technologies, Springer, 23(5), 2029-2052. https://doi.org/10.1007/s10639-018-9702-x.

2017

Christopoulou, Ε., & Xinogalos, S. (2017). Overview and Comparative Analysis of Game Engines for Desktop and Mobile Devices. International Journal of Serious Games, Vol. 4, Nr. 4, 21-36, http://dx.doi.org/10.17083/ijsg.v4i4.194.

V. A. Memos, K. E. Psannis, Y. Ishibashi, B.-G. Kim, B. B. Gupta, “An Efficient Algorithm for Media-based Surveillance System (EAMSuS) in IoT Smart City Framework”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, May 2017.

Kostas Georgoulakos, George Tsakalidis, Kostas Vergidis and Nikolaos Samaras (2017), Evolutionary Multi-objective Optimization of Business Process Designs with Pre-processing, in Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC’2017), San Donostia, Spain, 5-8 June 2017. 

Antoniadis N. and Sifaleras A., “A hybrid CPU-GPU parallelization scheme of variable neighborhood search for inventory optimization problems”, to appear in Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 58, 2017.

Karakalidis A. and Sifaleras A., “Solving Portfolio Optimization Problems using AMPL”, in E. Grigoroudis and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business & Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 167-184, 2017.

Sitaridis I. and Kitsios, F.(2017), “Entrepreneurial intentions in information technology education: The theory of planned behavior and the role of gender.”, Int. J. International Business and Entrepreneurship Development, Vol. X, No. Y, (accepted for publication)

Kitsios, F., Papachristos, N. and Kamariotou, M. (2017). Business Models for Open Data Ecosystem: Challenges and Motivations for Entrepreneurship and Innovation, Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI’17), Thessaloniki, Greece, pp. 398-408

 

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2017), Led to Change or Change to Lead?, In: Kavoura, A., D. Sakas and P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing, Springer Proceedings in Business and Economics,  pp. 97-105

Stefanakakis, S., Trevlakis, S. and Kitsios, F. (2017). Analyzing quality characteristics: The case of an e – health application, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, pp. 246-251

Georgios Savvas, Nikolaos Dritsakis, ''Forecasting Volatility Stock Return: Evidence from the Nordic Stock Exchanges'', Intrernational Journal of Economics and Finance; Vol.9, No. 2; 2017  ISSN 1916-971X  E-ISSN  1916-9728  Published by Canadian Center of Science and Education.

2016

Christos Stefanidis and Georgia Koloniari. 2016. An interactive tool for teaching and learning database normalization. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI '16). Article 18. DOI: https://doi.org/10.1145/3003733.3003790

Stefanakakis, S. and F. Kitsios (2016). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Proceedings of 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 53-58

Sitaridis I. and Kitsios, F. (2016), “A Taxonomy of barriers to entrepreneurship”, 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Piraeus University of Applied Sciences, Aigaleo - Athens on June 9-11, 2016, pp 133-137

Sitaridis I. and Kitsios, F. (2016), “Student's perception of barriers to entrepreneurship”, 1st Panhellenic Scientific Conference: “Greece-Europe 2020 - Education, Lifelong learning, Research, Innovation and Economy” Hellenic Scientific Institute of Economics of Education, Lifelong Learning, Research and Innovation, Harokopio University, Athens,  July 8-10, 2016

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2016), Fostering a Competitive Differentiation Strategy for Sustainable Organizational Performance, In: Grigoroudis, E. and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 85-112

Stefanakakis, S. and Kitsios, F. (2016). E-service Evaluation: User Satisfaction Measurement and Implications in Health Sector, Proceedings of the 5th International Symposium and 27th National Conference on Operation Research, Athens, Greece, pp. 53-58

V. A. Memos, K. E. Psannis, “Encryption algorithm for efficient transmission of HEVC media”, Springer, Journal of Real-Time Image Processing, volume 12, issue 2, pp. 473-482, August 2016.

Γιαννακούλας, Α., Μαράκη, Μ., Τατόγλου, Χ. και Ξυνόγαλος, Σ. (2016). Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών. T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, 303-311 (Στα πλαίσια του μαθήματος “Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού”).

Ξυνόγαλος, Σ., Γκαϊντατζή, Μ. και Τρύφου, Μ. (2016). Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών ανοιχτού λογισμικού με το Greenfoot. T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, 313-320 (Στα πλαίσια του μαθήματος “Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού”).

A. Sapountzi, K. E. Psannis, “Social networking data analysis tools & challenges”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, October 2016.

2015

T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou and G. Examiliotou, "Investigating the Effect of Evolution and Refactorings on Feature Scattering", Software Quality Journal, vol. 23, no.1, March 2015, pp. 79-105.

Research, Athens, Greece, pp. 53-58
Στεφανακάκης, Σ. και Φ. Κίτσιος (2015). Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, 2o Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 244-252

Sitaridis I. and Kitsios, F. (2015), “Creativity as a basis for Innovation and Entrepreneurship. Critical factors of Creativity development and implications for tertiary education”, 2nd Students’ Conference of Dpt. Applied Informatics University of Macedonia. Thessaloniki. December 2, 2015, pp 271-281

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2015). Competitive innovation strategies improving the organizational performance, Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Crete, Greece, pp. 23-28

Μητρούλης, Δ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ο Προσανατολισμός προς την Αγορά και η Στρατηγική Διαχείριση της Καινοτομίας για την βελτίωση της Επιχειρηματικής Απόδοσης, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 322-328

Παπαχρήστος, Ν. και Κίτσιος, Φ. (2015). Open Data Ecosystem: A Business Perspective Literature Review, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 282-300

Στεφανακάκης, Σ. και Κίτσιος, Φ. (2015). Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Πρακτικά 2oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελ. 244-252

2014

A. Chatzigeorgiou and A. Manakos, "Investigating the Evolution of Code Smells in Object-Oriented Systems", Innovations in Systems and Software Engineering (Springer), vol. 10, issue 1, March 2014, pp. 3-18.

V. A. Memos, K. E. Psannis, “A New Methodology Based on Cloud Coputing for Efficient Virus Detection”, Springer, New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering, pp. 37-47, November 2014.

Mitroulis, D. and Kitsios, F. (2014). Innovation management strategies for organizational performance, Proceedings of the 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, pp. 177-182

2013

E. Ligu, T. Chaikalis and A. Chatzigeorgiou, "BuCo Reporter: Mining Software and Bug Repositories", 6th Balkan Conference in Informatics (BCI'2013), Thessaloniki, Greece, September 19-21, 2013.

E. Ligu, A. Chatzigeorgiou, T. Chaikalis and N. Ygeionomakis, " Identification of Refused Bequest Code Smells", Early Research Achievements (ERA) Track, 29th International Conference on Software Maintenance (ICSM'2013), Eindhoven, Netherlands, September 22-28, 2013.

2012

Ioannis Papikas and Ioannis Refanidis. Fast Path Planning through Segmentation of the Map into Manhattan-cohesive Areas. In proceedings of the 5th Annual Symposium on Combinatorial Search (SoCS 2012), in conjunction with AAAI-2012, Niagara Falls, Canada, July 2012, pp. 209-210. Copyright © AAAI, 2012.

A. Chatzigeorgiou and G. Melas, "Trends in Object-Oriented Software Evolution: Investigating Network Properties", 34th International Conference on Software Engineering (ICSE'2012), New Ideas & Emerging Results track (NIER), Zurich, Switzerland, June 2-9, 2012, pp. 1309-1312.

 

Theodorou T., Violettas G., Polychroniadou A., and Georgiadis C.K., “Improved NetArgus -A Suite of Wi-fi Positioning & SNMP Monitor”, in Proc. of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications and Wireless Information Networks and Systems  (SIGMAP and WINSYS/SECRYPT 2012), Rome, Italy, July 2012, SciTePress, pp. 289-294.

2010

A. Chatzigeorgiou and A. Manakos, "Investigating the Evolution of Bad Smells in Object-Oriented Code", 7th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC'2010), Porto, Portugal, September 29-October 2, 2010, pp. 106-115.

M. Mouratidou, V. Lourdas, A. Chatzigeorgiou and C. K. Georgiadis, "An Assessment of Design Patterns' Influence on a Java-based E-Commerce Application", Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol 5, issue 1, April 2010, pp. 25-38.

2009

Violettas G., Theodorou T., and Georgiadis C.K., “NetArgus: An SNMP Monitor & Wi-Fi Positioning, 3-tier Application Suite”, in Proc. of the 5th Intern. Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2009), Cannes/La Bocca, France, August 2009, IEEE Computer Society, pp. 346-350, ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: «Best Paper Award».

2008

N. Tsantalis, T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou, "JDeodorant: Identification and Removal of Type-Checking Bad Smells", 12th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'2008), Athens, Greece, April 1-4, 2008, pp. 329-331.

Theodorou T., Violettas, G., and Georgiadis C.K., “Wiki-Dic: Implementing an e-Voting Application to support User-generated Content”, in Proc. of the E-Commerce International Conference (e-commerce 2008), Amsterdam, The Netherlands, July 2008, pp. 209-214.

Glavelis, T., Ploskas, N., Samaras, N. (2008). A peer review of the parallel and distributed toolboxes of matrix programming languages for mathematical programming. In Proceedings of the 20th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS 2008), 19 – 21 June, Spetses Island, Greece, pp. 767  – 775.

2007

M. Mouratidou, V. Lourdas, A. Chatzigeorgiou, C. K. Georgiadis, "Code Improvement: Implementing Design Patterns to Java EE Applications", 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2007), Patras, Greece, May 18-20, 2007.

Y. Asmanidis, D. Dervos, G. Evangelidis, N. Samaras, "A Pilot Web Environment Implementing Cascading Citations", in 2st International Scientific Conference, eRA: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, 2007, pp. 328–335. 

2006

P. Basdaras, K. Chalkias, A. Chatzigeorgiou, I. Deligiannis, P. Tsakiri, N. Tsantalis, "Lessons learned from an open-source University Project", 10th International WSEAS Conference on Computers, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 13-15, 2006.

A. Chatzigeorgiou, N. Tsantalis, G. Stephanides, "Application of Graph Theory to OO Software Engineering", 2nd Workshop on Interdisciplinary Software Engineering Research (WISER'2006), Shanghai, China, May 20, 2006.

D. Dervos, N. Samaras, G. Evangelidis, J. Hyvärinen, Y. Asmanidis, "The universal author identifier system (UAI_Sys)", in 1st International Scientific Conference, eRA: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, 2006, pp. 330–337.

2005

N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou, S. T. Halkidis, G. Stephanides, "A Novel Approach to Automated Design Pattern Detection", 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2005), Volos, Greece, November 11-13, 2005.

N. Tsantalis, A. Chatzigeorgiou and G. Stephanides, "Predicting the Probability of Change in Object-Oriented Systems", IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 31, no. 7, pp. 601-614, July 2005.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps