Ελληνικά
English
 

Οδηγός Σπουδών

 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μερικής φοίτησης για κάθε ειδίκευση είναι το ίδιο με το αντίστοιχο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για το φοιτητή μερικής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησης του.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις). Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τη δεύτερη πλήρη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Δευτέρα έως Παρασκευή 16:30- 19:00 και 19:00-21:30.

 

Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική οδηγούσε στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ
 2. Επιχειρηματική Πληροφορική

Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική οδηγούσε στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
 2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
 3. Επιχειρηματική Πληροφορική
 4. Ηλεκτρονικο Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας

Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική οδηγούσε στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες εξειδικεύσεις:

 1. Συστημάτων Υπολογιστών
 2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps