Ελληνικά
English
 

Οδηγός Σπουδών

 


Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)».

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)
  2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)
  3. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
  4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο  περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τη Δευτέρα της πρώτης πλήρους εβδομάδας του Οκτωβρίου.  Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα.


Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και 30 πιστωτικές μονάδες για τη Διπλωματική Εργασία. Οι Κατευθύνσεις που λειτουργούν κάθε φορά  αποφασίζονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις). Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν.


Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγούσε στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες εξειδικεύσεις:
1. Συστημάτων Υπολογιστών
2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής
 

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps