Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Γενικές Διατάξεις

α) Στον Υποψήφιο Διδάκτορα χορηγείται πάσο και βιβλιάριο σπουδών.

β) Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του, ο Υποψήφιος Διδάκτορας πρέπει να επικουρεί στη διδασκαλία μαθήματος ή μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου (εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, προ-βαθμολόγηση γραπτών κ.λπ). Τα μαθήματα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού και να επιβλέπεται η διδασκαλία τους από τον επιβλέποντα του/της υποψηφίου. Ο υποψήφιος υποχρεούται να βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ώρες κάθε εβδομάδα κατανεμημένες υποχρεωτικά σε τρεις (3) συνεχείς ημέρες συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία του επιβλέποντα Καθηγητή ή και των δύο (2) άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό την απόκτηση χρήσιμων γι’ αυτόν και την μετέπειτα επιστημονική του εξέλιξη διδακτικών - ερευνητικών εμπειριών.

γ) Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι την προφορική υποστήριξη της διατριβής τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιτηρήσεις των εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και με βάση το πρόγραμμα επιτηρήσεων που εκπονεί το Τμήμα υποχρεούνται να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του Τμήματος σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση κωλύματος, οφείλουν να βρουν αντικαταστάτη και να ενημερώσουν απαραιτήτως το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ εγγράφως για το όνομα αυτού που θα τους αντικαταστήσει.

δ) Υποχρεούνται να παρακολουθούν τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και από όποιο άλλο τμήμα υποδείξει ο επιβλέπων.

ε) Η αναιτιολόγητη μη συμμόρφωση ή αποδοχή των ανωτέρω υποχρεώσεων συνεπάγεται την παραπομπή του υποψηφίου στη ΓΣΕΣ με το ερώτημα διαγραφής από το Πρόγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η παραπομπή μπορεί να γίνει είτε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή είτε από τον πρόεδρο της ΓΣΕΣ εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

στ) Ο Κανονισμός ισχύει για όλους όσους αποκτήσουν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα μετά την έγκρισή του. Για τους ήδη εγγεγραμμένους Υποψηφίους Διδάκτορες η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποφασίζει αν θα ενταχθούν ή όχι στο νέο καθεστώς υποχρεώσεων.

ζ) Ο επιβλέπων ή μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και κατόπιν αποδοχής από τη ΓΣΕΣ. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τον Υποψήφιο Διδάκτορα σχετικά με την απόφαση της ΓΣΕΣ και ο/η υποψήφιος βρίσκει με δική του/της ευθύνη τον νέο επιβλέποντα μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ενημέρωσης του, ειδάλλως διαγράφεται από το πρόγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής η ΓΣΕΣ ορίζει τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους με υπόδειξη του επιβλέποντα ή αν δεν υπάρχει υπόδειξη με απόφαση της ΓΣΕΣ. 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps