Ελληνικά
English
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του.

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ το μερικής φοίτησης (5) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη πλήρη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Δευτέρα-Παρασκευή 16:30- 19:00 και 19:00-21:30.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων πλήρους φοίτησης είναι το παρακάτω:

Μαθήματα 1ης κατεύθυνσης «Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων» (“Computer Systems and Network Technologies”)

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Α είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Α και 1 μάθημα επιλογής του Α’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 1.Β και 1 μάθημα  επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Πίνακας 1.Α

Πίνακας 1.Β

 1. Κρυπτογραφία
 2. Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 3. Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού
 4. Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
 5. Συντρέχοντα και Κατανεμημένα Συστήματα
 1. Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών
 2. Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
 3. Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και Μεγάλα Δεδομένα
 4. Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων
 5. Πρακτικά Ζητήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών
 6. Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30):  Διπλωματική Εργασία

 

Μαθήματα 2ης κατεύθυνσης «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές» (“Computational Methods and Applications”)

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Α είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Α και 1 μάθημα  επιλογής του Α’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Β και 1 μάθημα  επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Πίνακας 2.Α

Πίνακας 2.Β

 1. Βελτιστοποίηση
 2. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 3. Ευρετικές Μέθοδοι
 4. Μέθοδοι Προσομοίωσης
 5. Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 1. Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων
 2. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
 3. Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων
 4. Παράλληλος Υπολογισμός
 5. Προγραμματισμός Προσανατολισμένος στους Πράκτορες
 6. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30):  Διπλωματική Εργασία

 

Μαθήματα 3ης κατεύθυνσης «Επιχειρηματική Πληροφορική» (“Business Computing”)

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Υποχρεωτικά τα 4 μαθήματα του Πίνακα 3.Α

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30).Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 3.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 3.Β και 1 μάθημα  επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Πίνακας 3.Α

Πίνακας 3.Β

 1. Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού (+)
 2. Βάσεις Δεδομένων
 3. Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα
 4. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 1. Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
 3. Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών
 4. Συστήματα Λογιστικής Κόστους
 5. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Διοίκησης
 6. Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής

(+) Το μάθημα «Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού» μπορεί να επιλεγεί από φοιτητές άλλων κατευθύνσεων χωρίς πτυχίο Πληροφορικής ή  με πτυχίο Πληροφορικής παλαιότερο της τελευταίας πενταετίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της ΣΕ.

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30):  Διπλωματική Εργασία

 

Μαθήματα 4ης κατεύθυνσης «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Τεχνολογία Καινοτομίας»("E-Business & Innovation Technology") 

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το 1 μάθημα του πίνακα 4.Α.1 και επιλέγουν: είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Α.2 είτε 2 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Α.2 και 1 μάθημα  επιλογής του Α’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν: είτε 4 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Β είτε 3 μαθήματα από τον Πίνακα 4.Β και 1 μάθημα  επιλογής του Β’ εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης.

Πίνακας 4.Α.1 - Υποχρεωτικά

Πίνακας 4.Β

 1. Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας
 1. Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
 2. Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
 3. Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν
 4. Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 5. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση 

Πίνακας 4.Α.2

 1. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 2. Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων 
 3. Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού
 4. Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30):  Διπλωματική Εργασία

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μερικής φοίτησης για κάθε κατεύθυνση είναι το ίδιο με το αντίστοιχο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για το φοιτητή μερικής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησης του.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps