Ελληνικά
English
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και το Σάββατο.

Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ το μερικής φοίτησης (5) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ’ αυτήν. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 ECTS. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη πλήρη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Δευτέρα-Παρασκευή 16:30-19:00 και 19:00-21:30.

Το ενδεικτικό αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων πλήρους φοίτησης είναι το παρακάτω:

 

Μαθήματα 1ης ειδίκευσης «Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ» (“Computer Science and Technology”)

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Α.

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα της ειδίκευσης από τον Πίνακα 1.Β.

Πίνακας 1.Α

Πίνακας 1.Β

 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 2. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
 3. Ευρετικές Μέθοδοι
 4. Κρυπτογραφία
 5. Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
 6. Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 7. Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 8. Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού
 9. Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
 1. Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών
 2. Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
 3. Αυτόνομοι Πράκτορες και Πολύ-πρακτορικά Συστήματα
 4. Διάχυτες Επικοινωνίες- Σύννεφα και Μεγάλα Δεδομένα
 5. Μέθοδοι Προσομοίωσης
 6. Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων
 7. Μοντελοποίηση και Λήψη Αποφάσεων
 8. Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30):  Διπλωματική Εργασία

 

Μαθήματα 2ης ειδίκευσης «Επιχειρηματική Πληροφορική» (“Business Computing”)

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Α.

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30). Οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα από τον Πίνακα 2.Β.

Πίνακας 2.Α

Πίνακας 2.Β

 1. Ανάπτυξη Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
 2. Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού
 3. Βάσεις Δεδομένων
 4. Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 5. Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 6. Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων
 7. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 8. Τεχνολογίες Νέφους και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού
 9. Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση

 1. Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
 2. Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν
 3. Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 4. Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
 5. Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών
 6. Συστήματα Λογιστικής Κόστους
 7. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης
 8. Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής
 9. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνική Δικτύωση

Γ’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30):  Διπλωματική Εργασία

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μερικής φοίτησης για κάθε κατεύθυνση είναι το ίδιο με το αντίστοιχο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για το φοιτητή μερικής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησης του.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps