Ελληνικά
English
 

Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ κάθε Κατέυθυνσης ορίζεται σε είκοσι (20) κατ ανώτατο όριο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣΕΣ για συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές.

 

Διαδικασία Επιλογής

Η επιτροπή μελών ΔΕΠ για την επιλογή των υποψηφίων:

  1. Μετά τη διαπίστωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης φάσης, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης.
  1. Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, που αποστέλλει σε αυτούς πρόσκληση για συμμετοχή στην τρίτη φάση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
  1. Μετά το πέρας και της τρίτης φάσης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων από τη Συντονιστική Επιτροπή, χωριστά για κάθε Κατεύθυνση. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 5 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του
  1. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχίας.
  1. Μετά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και κάθε δίμηνο – εκτός αν άλλως αποφασίσει η ΓΣΕΣ – θα αξιολογούνται αιτήσεις υποψηφίων με αυξημένα προσόντα και οι θέσεις θα τους προσφέρονται με πρόταση της Συντονιστικής επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ το συντομότερο δυνατόν και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων θα γίνεται κανονικά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για της εναπομένουσες θέσεις.

Διασφάλιση του αδιαβλήτου κατά τη διαδικασία επιλογής

 Για τη διασφάλιση του αδιαβλήτου της διαδικασίας επιλογής απαιτούνται ιδίως:

  • Η εξακρίβωση της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας και των διαφόρων άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
  • Η συμμετοχή στην ίσου χρόνου για όλους συνέντευξη δύο τουλάχιστον εξεταστών.

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps