Ελληνικά
English
 

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται χωριστά σε τρεις φάσεις για κάθε Ειδίκευση.

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών και η πιστοποίηση της τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες, σε συνολική εκατοντάβαθμια κλίμακα, είναι:

Ι) Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 50%).

Για την Ειδίκευση «Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ» (“Computer Science and Technology”

Ο βαθμός πρώτου πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 50% και με τον κατά περίπτωση δείκτη συνάφειας. Οι δείκτες συνάφειας καθορίζονται ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων και είναι οι ακόλουθοι:

α) δείκτης συνάφειας 1: πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών ΗΥ, ή Τμημάτων TEI Πληροφορικής

β) δείκτης συνάφειας 0,7: πτυχιούχοι  πανεπιστημιακών τμημάτων σχολών Θετικών Επιστημών (πλην Πληροφορικής) και Πολυτεχνικών Σχολών (πλην Μηχανικών ΗΥ), ή τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

γ) δείκτης συνάφειας 0,3: πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων Οικονομικών Επιστημών,  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ή τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για την Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική» (“Business Computing”)

Ο βαθμός πρώτου πτυχίου θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 50%.

Όλοι οι παραπάνω δείκτες συνάφειας όπως και ο συντελεστής βαρύτητας των πτυχίων, των Τμημάτων προέλευσης των υποψηφίων ισχύουν και για τους υποψηφίους με αντίστοιχο πτυχίο Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΙΙ) Γνώση της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%). Ο συντελεστής αυτός θα πολλαπλασιάζεται με τον κατά περίπτωση δείκτη επιπέδου. Οι δείκτες επιπέδου καθορίζονται ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται από τους αντίστοιχους τίτλους (ανεξάρτητα χρόνου απόκτησής τους) και είναι οι ακόλουθοι:

α) δείκτης επιπέδου 1: άριστη γνώση (Γ2/C2 για το TOEFL 94 και άνω)

β) δείκτης επιπέδου 0,7: πολύ καλή γνώση (Γ1/C1,  για το TOEFL 85-93)

ΙΙΙ) Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 15%).

IV) Συναφής επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%).

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη δεύτερη φάση είναι 85%.

3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (οριζόμενα από τη Συνέλευση του Τμήματος) των πρώτων από το σύνολο των υποψηφίων για κάθε Ειδίκευση, οι οποίοι αντιστοιχούν σε αριθμό ίσο με τις θέσεις που θα καλυφθούν για την αντίστοιχη Ειδίκευση, προσαυξημένο κατά 50% (συντελεστής βαρύτητας 15%).


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps