Ελληνικά
English
 

Διάρκεια, Απαιτήσεις Απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα

Διαγραφή φοιτητή

Μεταπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, καθώς και μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εντός έξι εξαμήνων από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει την παράταση παραμονής του σε αυτό, για δύο (2) ακόμη εξάμηνα, κατόπιν αίτησης του φοιτητή συνοδευόμενης από έκθεση προόδου του διδάσκοντα. Μετά την έγκριση της παράτασης ανανεώνεται η εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο ΠΜΣ.

Αναστολή φοίτησης

Κατόπιν αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή φοίτησης, με απόφαση της ΓΣΕΣ, για μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ υγείας, στράτευσης, οικογενειακούς λόγους).

Απαιτήσεις απόκτησης Μ.Δ.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 8 μαθήματα, τέσσερα για κάθε εξάμηνο σπουδών, πλέον της διπλωματικής του εργασίας. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Μετά το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.8. του Κανονισμού, εφόσον χρωστά μέχρι 2 μαθήματα, αλλά η εξέταση στη διπλωματική του εργασία γίνεται μόνον εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. Η εξέταση στη διπλωματική εργασία θα πραγματοποιείται κατά την 3η ή 4η  εβδομάδα του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αλλά όχι πριν την λήξη του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Κάθε φοιτητής εξετάζεται στη διπλωματική του εργασία μόνο μία φορά, χωρίς δυνατότητα επανεξέτασης.

Πιστωτικές Μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι 90 πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και συγκεκριμένα 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα και 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη Διπλωματική Εργασία.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps