Ελληνικά
English
 

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης

Διδάσκων/ντες:  Δασίλας Απόστολος  |  

 

Στόχοι:

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και εργαλεία ανάλυσης της Χρηματοοικονομικής. 2. Παρουσίαση και χρήση συστημάτων ERP συνολικά και με βασική έμφαση στα Χρηματοοικονομικά υποσυστήματα τους.

Δεξιότητες: -

Προαπαιτήσεις:

Εισαγωγή στην Λογιστική των Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο μαθήματος:

1. Βασικές έννοιες Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και πηγές Χρηματοοικονομικών Δεδομένων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Βάση Δεδομένων Hellastat) 2. Μεθοδολογία παρουσίασης μιας Εταιρείας ERP (Δραστηριότητα, Προϊόν, Χρηματοοικονομική Δομή, Χρηματοοικονομική Αποτελεσματικότητα) 3. Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. Γιάννης Α. Πολλάλης, Αθανάσιος Π. Βοζίκης, Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων: Στρατηγικές και εφαρμογές ERP, Utopia, 2009, Αθήνα, ISBN 978-960-98123-3-7
2. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Γ. Ιωάννου, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, 2006.
3. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Στρατηγικές και εφαρμογές ERP, Γιάννης Α. Πολλάλης, Αθανάσιος Π. Βοζίκης, Εκδόσεις UTOPIA, 2009.
4. Εγχειρίδια Χρήσης «Entersoft ERP»

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Επίλυση/Παράδοση Ασκήσεων 15%
Ενδιάμεση Εργασία/Παρουσίαση (Εταιρεία ERP) 20%
Τελικές Εξετάσεις-Εργασία Ι (Υποχρεωτικά: Υποσύστημα-Οικονομική Διαχείριση) 30%
Τελικές Εξετάσεις-Εργασία ΙΙ ( Επιλογή ενός άλλου Υποσυστήματος) 30%
Συμμετοχή 5%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF102/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps