Ελληνικά
English
 

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης

Διδάσκων/ντες:  Δασίλας Απόστολος  |  

 

Στόχοι:

Σκοπός  του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία της Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης όπως είναι η αποτίμηση αξίας μετοχών, ομολογιών και επιχειρήσεων. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα συστήματα ERP με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά  υποσυστήματα τους.

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν πολιτικές χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Δεξιότητες:

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναλύουν την χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης
 • να εφαρμόζουν τεχνικές αποτίμησης μετοχών, ομολογιών και προσδιορισμού αξίας μιας επιχείρησης
 • να έχουν εξοικειωθεί με συστήματα ERP με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά  υποσυστήματα τους.

Προαπαιτήσεις:

Βασικές έννοιες Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

Περιεχόμενο μαθήματος:

 1. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
 2. Αποσβέσεις
 3. Προσδιορισμός καθαρών ταμειακών ροών
 4. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων
 5. Κόστος κεφαλαίου
 6. Αποτίμηση μετοχών- εταιρειών
 7. Αποτίμηση ομολογιών
 8. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση
 9. Ανάλυση νεκρού σημείου
 10. Εισαγωγή στα προγράμματα ERP

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. Brealey, R., Myers, S. and Allen, F. (2013). «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Utopia, Αθήνα,  Κωδικός στον Εύδοξο: 32997967.

2. Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2008). «Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Θεωρία και Πρακτική». Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, Κωδικός στον Εύδοξο: 7383.

3. Νούλας, Αθ. (2015) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις», Εκδόσεις Ανίκουλα-Αλεξίκος Ο.Ε, Θεσσαλονίκη, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68380751, ISBN: 9789609148757.

4. Πολλάλης, Γ. και Βοζίκης, Α. (2009). «Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές και Εφαρμογές ERP», Εκδόσεις Utopia, Αθήνα, ISBN 978-960-98123-3-7.

Μαζί με το υλικό (powerpoint) του μαθήματος θα υπάρχουν ασκήσεις-παραδείγματα με την χρήση αρχείων excel. Επιπλέον, το μάθημα θα περιλαμβάνει την μελέτη επιστημονικών άρθρων (papers) σε θέματα σχετικά με τις ενότητες διδασκαλίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Εργασία / Παρουσίαση  40%
Τελικές Εξετάσεις 60%

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF102/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps