Ελληνικά
English
 

Συστήματα Λογιστικής Κόστους

Διδάσκων/ντες:  Σταυρόπουλος Αντώνιος  |  

 

Στόχοι:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση, η εμπειρία και η κατανόηση των συστημάτων κοστολόγησης μέσα από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
Στηριζόμενοι στην Προϋπολογιστική και την Πρότυπη μέθοδος κοστολόγησης (ανάλυση του κόστους στα κέντρα κόστους της επιχείρησης) εξετάζουμε την Κοστολόγηση Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορευμάτων, Μικτών Επιχειρήσεων (παραγωγικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών)
Στη συνέχεια, οι φοιτητές διδάσκονται και σύγχρονες μεθόδους κοστολόγησης όπως η Κατά Δραστηριότητα Κοστολόγηση (Activity-Based Costing).
Το μάθημα επιδιώκει την ανάλυση και εμβάθυνση της κοστολόγησης. Προσπαθεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
•Ποια μέθοδο κοστολόγησης είναι καλύτερη, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης;
•Είναι εύκολο να εφαρμοστεί;
•Προσφέρει την καλύτερη πληροφόρηση;
Οι σπουδαστές με εργασίες γραπτές ή προφορικές θα προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της κοστολόγησης.

Δεξιότητες:

Γνώσεις Η/Υ και βασικές γνώσεις της Ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ.

Προαπαιτήσεις:

Η προσέγγιση θα γίνει με πρωτοβουλία των φοιτητών και καθοδήγηση των διδασκόντων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Θέματα συστημάτων λογιστικής κόστους. Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Πορεία κοστολόγησης προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ. Σύνταξη φύλλων μερισμού. Μελέτες περιπτώσεων κοστολόγησης ανά μονάδα κόστους σε ετήσιες, μηνιαίες και ανά παρτίδα παραγωγής. Σύνδεση γενικής λογιστικής με τη αναλυτική λογιστική όπου είναι δυνατό να συνδεθούν οι λογαριασμοί. Ανάλυση συστήματος κατά δραστηριότητας κοστολόγησης (activity based costing). Μελέτη περίπτωσης κοστολόγησης προϊόντων αλληλοσχετιζόμενα με χρήση της ομάδας 9 και χρήση Η/Υ. όλες οι μελέτες λύνονται στο εργαστήριο με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ των συστημάτων κοστολόγησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1.Horngren, Ch., Srikant M., et al., “Cost Accounting and Student CD Package”, 11th Edition, 2002, Prentice Hall, USA.
2.Barfield J., Raiborn C. and Kinney M., “Cost Accounting: Traditions & Innovations”, 5th Edition 2002, South-Western College Pub, USA.
3.3. Bagranoff Nancy A., Simkin Mark G. and Norman Carolyn Strand, “Core Concepts of Accounting Information Systems”, John Wiley & Sons; 11th Edition (18 Dec 2009).
4.Simkin Mark G., Strand Norman Carolyn A., “Accounting Information Systems”, John Wiley & Sons; 12th Edition International Student Version edition (21 Feb 2012).
5.α) Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ.- Μηνιαία Κοστολόγηση-Ετήσια Κοστολόγηση-Διακίνηση αποθήκης στην πράξη, (Καραγιάννης Δ, Καραγιάννης Ι, Καραγιάννη Α) 4η έκδοση, 2009, Θεσσαλονίκη
6.Διοικητική Λογιστική (Garrisson R, Noreen E), 11η έκδοση, 2006, Αθήνα
7.Πλούσιο υλικό σημειώσεων και αναλυτικών case studies θα παραδίδεται μετά το τέλος κάθε διάλεξης

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF166/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps