Ελληνικά
English
 

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 

Στόχοι:

Το μάθημα «Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» αποσκοπεί στη γνώση της Γενικής Λογιστικής, στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8), στην ενημέρωση βιβλίων Γ’ κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ, στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων, στο χειρισμό εργασιών Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορων φόρων, στη σύνταξη Ισολογισμού, στον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης, στον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης που στηρίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία, και στην ανάλυση λογιστικών δεδομένων. Με τη γνώση που προσφέρεται με το μάθημα αυτό, τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη προετοιμάζονται να είναι πιο αποτελεσματικό στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Δεξιότητες:

Γνώσεις Η/Υ και βασικές γνώσεις Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 10 έως 80 του Γ.Λ.Σ.)

Προαπαιτήσεις:

Η προσέγγιση θα γίνει με πρωτοβουλία των φοιτητών και καθοδήγηση των διδασκόντων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εμβάθυνση στη Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α., Ι.Κ.Α., λοιπών φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής στα συστημάτων Λογιστικής. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ. Προσδιορισμός της αξίας μιας επιχείρησης (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που στηρίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία. Εμβάθυνση σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) για την κατανόηση της σημαντικότητας της ανάλυσης λογιστικών στοιχείων και την πληροφόρηση για την επιχείρηση τόσο για τους εντός όσο και για τους εκτός της επιχείρησης ενδιαφερόμενους.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1) Λογιστικό Σχέδιο-Μηχανογράφηση Λογιστηρίου (Βαζακίδης Α, Σταυρόπουλος Α, Χατζής Α), 2η έκδοση, 2010, Θεσσαλονίκη
2) Χρηματοοικονομική Λογιστική- Λογιστικό Σχέδιο(Σταυρόπουλος Α, Βαζακίδης Α, Τσόπογλου Σ), 2η έκδοση, 2010, Θεσσαλονίκη
3) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική (Γκίνογλου Δ, Ταχυνάκης Π, Πρωτόγερος Ν), 1η έκδοση, 2004, Αθήνα
4) Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης του γενικού λογιστικού σχεδίου στην πράξη (Καραγιάννης Δ, Καραγιάννης Ι, Καραγιάννη Α) 8η έκδοση, 2011, Θεσσαλονίκη.
5) Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική Γκίνογλου Δ, Ταχυνάκης Π, Μωυσή Σ), 2005, Αθήνα, Εκδότης: Rosili
6) Λογιστική - η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων (Μeigs, W. Meigs, R), 7η έκδοση, 1998, Αθήνα.
7) Financial & Managerial Accounting (Needles B, Powers M, Crosson S), 2008
8) Financial Accounting (Stickney, Clyde and Weil Roman), 10th edition Thomson South Western, 2004.
9) Πλούσιο υλικό σημειώσεων και αναλυτικών case studies θα παραδίδεται μετά το τέλος κάθε διάλεξης.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF185/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps