Ελληνικά
English
 

Βάσεις Δεδομένων

 

Στόχοι:

(α) σχεδιασμός βάσης δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων της εφαρμογής, (β) υλοποίηση της βάσης δεδομένων σε κάποιο σχεσιακό DBMS, (γ) διαχείριση των περιεχομένων της με τη γλώσσα SQL, (δ) Αποθήκες Δεδομένων και εφαρμογή σε αυτές ανάλυσης τύπου OLAP.

Δεξιότητες:

Θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων.

Προαπαιτήσεις:

Περιεχόμενο μαθήματος:

Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Μοντέλο E-R, σχεσιακό μοντέλο, εργαλεία CASE για database synchronization και reverse engineering, SQL, κανονικοποίηση, θέματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, φόρμες και αναφορές, OLAP.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Database Management Systems (3rd edition), by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, McGraw-Hill, 2002.
Database Systems: The Complete Book (2nd Edition), by Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom, Prentice Hall, 2008.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τέσσερις (4) εργασίες (50%)
Τελική γραπτή εξέταση (50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF176/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps