Ελληνικά
English
 

Κρυπτογραφία

Διδάσκων/ντες:  Πετρίδου Σοφία  |  

 

Στόχοι:

Να μάθει ο σπουδαστής τα σύγχρονα κρυπτοσυστήματα και κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, απαραίτητα για την ασφαλή επικοινωνία και την ασφάλεια δεδομένων, όπως επίσης και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας.

Δεξιότητες:

Υπόβαθρο σε προπτυχιακό επίπεδο στα Μαθηματικά και την Πληροφορική

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Κρυπταλγόριθμοι ροής

Κρυπταλγόριθμοι τμήματος - AES

Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού – RSA, Elgamal, Rabin

Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC) - κρυπτοσυστήματα EC (ElGamal, ανταλλαγή κλειδιών Diffie-Hellman, αλγόριθμος ψηφιακών υπογραφών). 

Κρυπτογραφία βασισμένη στην ταυτότητα (ΙΒΕ) - σχήματα κρυπτογράφησης με διγραμμικούς ζευγισμούς και με τετραγωνικά κατάλοιπα, σύγκριση με άλλα σχήματα κρυπτογράφησης / αποκρυπτογραφησης δημόσιου κλειδιού.  

Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα: προηγμένα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδραστικές αποδείξεις και πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης, ασφαλής πολυμελής (multi-party) υπολογισμός, πρωτόκολλα ασφαλούς ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting).

Κρυπτογραφία βασισμένη στα δικτυώματα (lattice): μαθηματικό υπόβαθρο, σχήμα κρυπτογράφησης GGH και NTRUEncrypt, σχήμα ψηφιακών υπογραφών GGH και NTRUSign, πλεονεκτήματα και μετα-κβαντική κρυπτογραφία.

Ομομορφική Κρυπτογράφηση: Μερικώς ομομορφικά κρυπτοσυστήματα (Unpadded RSA, ElGamal, Goldwasser-Micali, Benaloh, κτλ.), πλήρως ομομορφική κρυπτογραφία (σχήμα του Gentry και παραλλαγές).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. Handbook of Applied Cryptography, A.J. Menezes, P.C. van Oorschot and S.A. Vanstone, http://cacr.uwaterloo.ca/hac/

2. Introduction to Mathematical Cryptography, J. Hoffstein, J. Pipher, J.H. Silverman, Springer.

3. N. Smart, Cryptography, An Introduction, http://www.cs.bris.ac.uk/~nigel/Crypto_Book/

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50 %  2 Εργασίες (ομάδες ασκήσεων)

50% Τελική γραπτή εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://users.uom.gr/~steph/cryptodata.html


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps