Ελληνικά
English
 

Κρυπτογραφία

Διδάσκων/ντες:  Πετρίδου Σοφία  |  

 

Στόχοι:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
  • κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ κλασικής και σύγχρονης κρυπτογραφίας,
  • εξηγεί τα πλεονεκτηματα και μειονεκτήματα των συμμετρικών και ασύμετρων κρυπτοσυστημάτων,
  • αντιπαραβάλλει σύγχρονα κρυπτοσυστήματα και κρυπτογραφικά πρωτόκολλα ,
  • αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο της κρυπτογραφίας,
  • αναπτύσει αλγοριθμικά και προγραμματιστικά την υλοποίηση κρυπτοσυστημάτων.

Δεξιότητες:

Εφαρμογή κρυπτοσυστημάτων, προσομοίωση κρυπτογραφικής επικοινωνίας, εκτέλεση και αξιολόγηση κώδικα.

Προαπαιτήσεις:

Υπόβαθρο σε προπτυχιακό επίπεδο στα Διακριτά Μαθηματικά και την Πληροφορική.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Κρυπταλγόριθμοι ροής

Κρυπταλγόριθμοι τμήματος - AES

Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού – RSA, Elgamal, Rabin

Κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών (ECC) - κρυπτοσυστήματα EC (ElGamal, ανταλλαγή κλειδιών Diffie-Hellman).

Συναρτήσεις κατακερματισμού (Hash functions) και κώδικες αυθεντικότητας μηνύματος (Message Authentication Codes - MAC)

Ψηφιακές υπογραφές (Digital signatures)

Κρυπτογραφία βασισμένη στην ταυτότητα (ΙΒΕ) - σχήματα κρυπτογράφησης με διγραμμικούς ζευγισμούς και με τετραγωνικά κατάλοιπα, σύγκριση με άλλα σχήματα κρυπτογράφησης / αποκρυπτογραφησης δημόσιου κλειδιού. 

Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα: προηγμένα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδραστικές αποδείξεις και πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης, ασφαλής πολυμελής (multi-party) υπολογισμός, πρωτόκολλα ασφαλούς ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1.Understanding Cryptography, A Textbook for Students and Practitioners, Christof Paar, Jan Pelzl

2. Handbook of Applied Cryptography, A.J. Menezes, P.C. van Oorschot and S.A. Vanstone, http://cacr.uwaterloo.ca/hac/

3. Introduction to Mathematical Cryptography, J. Hoffstein, J. Pipher, J.H. Silverman, Springer.

4. N. Smart, Cryptography, An Introduction, http://www.cs.bris.ac.uk/~nigel/Crypto_Book/

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

40% εκπόνηση μιας εργασίας που θα ανατεθεί στις αρχές του εξαμήνου

60% τελική γραπτή εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF207/index.php


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps