Ελληνικά
English
 

Γενικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 (ΦΕΚ ίδρυσης 855 τ.Β’/30-6-2003) με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με σύμπραξη των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσειων και Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το πρόγραμμα συνεχίζει αυτόνομα τη λειτουργία του.

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της  Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λειτουργεί αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» (ΦΕΚ τ.Β' 1408/3-6-2014).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα έχει επανιδρυθεί ακολουθώντας την τρέχουσα νομοθεσία (ΦΕΚ τ. B' 2745/ 10-7-2018).

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)
 2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
 • Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
 • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ειδικότερα το αντικείμενο κάθε ειδίκευσης είναι:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

Η ειδίκευση αποτελεί έναν προηγμένο κύκλο σπουδών στις τεχνολογίες, μεθόδους και εφαρμογές σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων. Οι γνωστικές περιοχές αφορούν:

 • τεχνολογίες αιχμής δικτυωμένων και παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων, από το λειτουργικό σύστημα, έως το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών παγκόσμιου ιστού και λογισμικού «έξυπνων» κινητών συσκευών) και τη συστηματική ανάπτυξή του, και
 • επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων με χρήση αφηρημένων μοντέλων (μαθηματικών, επιχειρησιακής έρευνας, δομών δεδομένων και αλγορίθμων) και ενσωμάτωσή τους σε προηγμένες εφαρμογές.
 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Η ειδίκευση αυτή έχει ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα για την απόκτηση γνώσης τόσο στις τεχνολογίες της πληροφορικής (ΤΠΕ) και τα πληροφοριακά συστήματα, όσο και σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομίας. Προετοιμάζει τους φοιτητές παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες πληροφορικής για την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε ψηφιακό περιβάλλον, βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, με έμφαση σε πρακτικές ηλεκτρονικού/κινητού επιχειρείν και κοινωνικών μέσων. Προσφέρει το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών γνώσεων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό/διεθνή χώρο.

Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμβάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και να μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευόμενους από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps