Ελληνικά
English
 

Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων

 

Στόχοι:

(α) Εμβάθυνση σε θεμελιώδη και προηγμένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης βάσεων δεδομένων (διαχείριση συναλλαγών, όψεις, αναδρομική sql, αποθηκευμένες διαδικασίες, database tuning).
(β) Παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων σε μοντέλα και εφαρμογές των βάσεων δεδομένων (data warehouses, post-relational databases, XML databases).

Δεξιότητες:

Θα αποκτηθούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων. Θα υπάρξει εξοικείωση σε σύγχρονα μοντέλα και εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων.

Προαπαιτήσεις:

Προπτυχιακό μάθημα Βάσεων Δεδομένων (μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, κανονικοποίηση, σχεσιακό μοντέλο, σχεσιακή άλγεβρα, SQL).

Περιεχόμενο μαθήματος:

Συναλλαγές και Τεχνολογίες Ελέγχου του Ταυτοχρονισμού [Concurrency Control] (Multi-granular locking CC, Multi-versioning CC, Optimistic CC), case studies σε IBM DB2, Oracle, MySQL, Postgresql. Ασφάλεια και εξουσιοδότηση.  Ευρετήρια πολυδιάστατων δεδομένων και κειμένου. Διαμέριση, Αναπαραγωγή και Συσταδοποίηση. Αναδρομική SQL. Αποθηκευμένες Διαδικασίες SQL, όψεις και εναύσματα. XML Βάσεις Δεδομένων. NoSQL Βάσεις Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων για Γραφήματα. Συνδεδεμένα Δεδομένα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Database Management Systems (3rd edition), by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, McGraw-Hill, 2002.

Database Systems: The Complete Book (2nd Edition), by Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom, Prentice Hall, 2008.

Readings in Database Systems (4th edition), by J. M. Hellerstein and M. Stonebraker (eds.), Morgan Kaufmann Publishers, 2005.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τρεις (3) Εργασίες (50%)
Τελική γραπτή εξέταση (50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF177/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps