Ελληνικά
English
 

Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων

 

Στόχοι:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων με έμφαση στα δεδομένα Ιστού και με τις έννοιες υπολογιστικής νέφους - κέντρων δεδομένων.

Δεξιότητες:

Με την λήξη του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

* να κατανοούν τις τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες της υπολογιστικής νέφους και τις αρχιτεκτονικές των κέντρων δεδομένων.

* να μοντελοποιούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν σχεσιακά δεδομένα

* να αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις σε ζητήματα ανάλυσης δεδομένων   Ιστού για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Προαπαιτήσεις:

Καμία

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το μάθημα θα περιέχει τα εξής:

 • Μοντελοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων και SQL
 • OLAP
 • Αναζήτηση στον παγκόσμιο Ιστό
 • Ανάλυση δεδομένων χρήσης του παγκόσμιου ιστού
 • Χαρακτηριστικά νεφών και μοντέλα ανάπτυξης νεφών
 • Ρόλοι και παρεχόμενες υπηρεσίες νεφών σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα
 • Εικονικοί εξυπηρετητές, εικονικά δίκτυα
 • Κέντρα δεδομένων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Για τις τεχνολογίες νέφους:
 • Cloud computing: Αρχές, τεχνολογία και αρχιτεκτονική, T. Erl, Z. Mahmoud and R. Puttini, Γκιούρδας 2015.
 • Cloud computing: Μια πρακτική προσέγγιση, A. E. Velte, T. Velte and R. Elsenpeter, Γκιούρδας 2010.

Για την ανάλυση δεδομένων Ιστού:

 • Database Management Systems (3rd edition), by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, McGraw-Hill, 2002.
 • Bing Liu, “Web Data Mining - Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data”, Springer 2011
Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Εκδόσεις Κάλλιπος 2015, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2288, http://repfiles.kallipos.gr/html_books/9536/

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (βάρος 50%) και τελική εξέταση (βάρος 50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/modules/work/?course=MAI112

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps