Ελληνικά
English
 

Ακαδημαϊκές / Επαγγελματικές Δεξιότητες και Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα  έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης  σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα θα είναι σε θέση:

 • Να διαχειρίζονται, να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να συντηρούν Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Να διεξάγουν έρευνα σε δημόσιους και ιδιωτικούς Ερευνητικούς Φορείς.
 • Να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στη Διοίκηση σε μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
 • Να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Να αναπτύσσουν  επιχειρηματική δράση με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Να διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την επικοινωνία, τη συνεργασία, και την μοντελοποίηση και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών.
 • Να διδάσκουν με αξιοποίηση εξειδικευμένης γνώσης σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Να εντοπίζουν και να επιλύουν θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν συστήματα λογισμικού μεγάλης κλίμακας καθώς και παράλληλες και κατανεμημένες εφαρμογές στο υπολογιστικό νέφος.
 • Να διαχειρίζονται προγραμματιζόμενες υποδομές υπολογιστικής νέφους.
 • Να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.
 • Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν συστήματα υπολογιστών και δικτύων.
 • Να διενεργούν Δοκιμές, Μελέτες και Αναλύσεις Κυβερνο-Ασφάλειας.

Ειδικότερα για τις 3 ειδικεύσεις οι Ακαδημαϊκές / Επαγγελματικές Δεξιότητες και οι Προοπτικές Απασχόλησης αναφέρονται παρακάτω:

1η Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)»

Η ειδίκευση αυτή δίνει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής που εφαρμόζονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Η ειδίκευση προετοιμάζει τους φοιτητές παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες για την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρηματικότητας βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία προσφέροντας το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών γνώσεων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στην ελληνικό και το διεθνή χώρο στην ψηφιακή εποχή. Η ειδίκευση απευθύνεται σε πτυχιούχους Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Οικονομίας και Διοίκησης οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των προκλήσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον με καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους.

Η ειδίκευση αυτή στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων, τόσο από το χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτικά προσέγγιση για να:

 (α) συνδυάσει σύγχρονα θέματα που συνήθως διδάσκονται μεμονωμένα  (Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Μέσα, Ψηφιακή Στρατηγική και Καινοτομία, Ψηφιακή Οικονομία, Συστήματα Αναλυτικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τεχνολογίες ΤΠΕ, Ηλεκτρονικό & Κινητό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Τεχνολογίες Νέφους και Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό, Προγραμματισμός και Τεχνολογία Λογισμικού στις Επιχειρήσεις, Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών, Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής),

(β) αναδείξει τις δυνατότητες και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες  σε εφαρμογές  επιχειρηματικής πληροφορικής στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,

(γ) παρέχει ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες που ικανοποιούν την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ειδίκευσης αποφοίτους, ώστε να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην οικονομία και τη διοίκηση.

2η Ειδίκευση «Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)»

Η ειδίκευση στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποφοίτων Τμημάτων Πληροφορικής και συναφών Τμημάτων που επιδιώκουν την επαγγελματική δραστηριοποίηση στα αντικείμενα της Ανάπτυξης Λογισμικού και της Υπολογιστικής Νέφους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

α) εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται υποδομές νέφους,

β) σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, ελέγχουν και εγκαθιστούν εφαρμογές υπολογιστικού νέφους αλλά και συστήματα λογισμικού γενικότερα

γ) αξιολογούν και να βελτιστοποιούν τις υποδομές υπολογιστών και δικτύων

δ) να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους και να αναπτύσσουν εφαρμογές αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εργαστηριακή φύση των προσφερόμενων μαθημάτων αποσκοπεί, πέρα από την παρουσίαση των σχετικών θεωρητικών αντικειμένων, την εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογικές στοίβες. 

3η Ειδίκευση «Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)»

Η ειδίκευση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών αιχμής, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο σε επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ερευνητικό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα μελετήσουν και θα εφαρμόσουν γνώσεις και τεχνολογίες αιχμής για την επιτυχή σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων και δικτύων επόμενης γενιάς. Με την απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου θα πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την συνέχιση της ακαδημαϊκή τους πορείας σε ερευνητικές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του Διδακτορικού Διπλώματος.

Η ειδίκευση απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις και τις επιστημονικές ικανότητές τους με μια ευρύτερη θεώρηση του τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και των σύγχρονων τεχνολογιών.

 

Προοπτικές απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία ως υποψήφιοι διδάκτορες. Μπορούν να απασχοληθούν στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή/και να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται γνώσεις υψηλής ειδίκευσης, ώστε να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην οικονομία και τη διοίκηση.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι  θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις ως :

 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ και σε άλλους κλάδους δραστηριότητας
 • Στελέχη σε νέες ή υπάρχουσες  επιχειρήσεις και οργανισμούς που απαιτούν επιχειρηματικές δεξιότητες για την αξιοποίηση καινοτομιών ΤΠΕ, για ηλεκτρονικό και κινητό επιχειρείν, σχεδιασμό & διαχείριση ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων
 • Επιχειρηματίες που θα ιδρύσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις βασισμένοι σε ψηφιακές τεχνολογίες
 • Σύμβουλοι προσανατολισμένοι στις στρατηγικές αλλά και στις εφαρμογές ΤΠΕ
 • Project Managers σε παρόχους τεχνολογιών και υπηρεσιών που αναζητούν στελέχη με ισχυρές δεξιότητες επιχειρηματικότητας και γνώσης των ΤΠΕ
 • Στελέχη Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών  παγκόσμιου ιστού, και εφαρμογών «έξυπνων» κινητών συσκευών, παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, και τεχνικούς υπεύθυνους έργων λογισμικού
 • Στελέχη Σχεδίασης Συστημάτων με έμφαση στην δικτύωση, ασφάλεια και την εκμετάλλευση σύγχρονων κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων
 • Υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών που στοχεύουν σε σημαντικά προβλήματα της βιομηχανίας 4.0 και κοινωνίας 5.0, όπως για παράδειγμα εφαρμογών βελτιστοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης, ευφυών εφαρμογών και προσομοίωσης
 • Στελέχη σε μικρές ή μεγάλες εταιρείες λογισμικού, εταιρείες που παρέχουν υπολογιστικές υπηρεσίες αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. υγεία, βιομηχανία, διακυβέρνηση)
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Υποδομών Υπολογιστικού Νέφους
 • Μηχανικοί Λογισμικού για Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους
 • Μηχανικοί Δικτύων
 • Αναλυτές Δεδομένων
 • Στελέχη Κυβερνο-Ασφάλειας με δεξιότητες στη διενέργεια δοκιμών, μελετών και αναλύσεων, καθώς και στη διαμόρφωση πολιτικών στη βάση διαχείρισης της επικινδυνότητας

 

Ενδεικτικές θέσεις εργασίας: System & Network Architect, Systems Engineer, System Administrator,  Software & Application Developer, Software Engineer, Data Analyst, IT Developer, Consultant, Επιχειρησιακός Αναλυτής (Business Analyst), Υπεύθυνος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, ΙΤ Project Manager, e/mobile Business  Manager,  Digital Marketing Manager, Digital Marketing Analyst, Social Media Manager, Social Media Analyst, Business Developer, Digital Transformation Manager, Cloud Analyst, Smart Cities IoT Analyst, Cybersecurity Protection Engineer, Cybersecurity Architect, Information Security Manager, Information Security Auditor.

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps