Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Όροι απονομής Διδακτορικού Διπλώματος

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για τους υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους ο ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έγινε από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και μετά και δεν υπάρχει αναδρομική ισχύς. Οι υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίστηκε πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα πρέπει να συμβουλεύονται τις αντίστοιχες διατάξεις των παλαιότερων Κανονισμών Λειτουργίας που αφορούν στις διδακτορικές σπουδές.

 

α) Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να επιτελεί εύρυθμη και σημαντική πρόοδο στη διδακτορική του έρευνα με απώτερο στόχο την επιτυχή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διατριβής του.

β) Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε ετήσια βάση με γραπτή ή/και προφορική αναφορά ή παρουσίαση.

γ) Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής διακόπτεται με απόφαση της ΓΣΕΣ στις ακόλουθες διαζευκτικά περιπτώσεις :

  • με αίτηση του Υποψηφίου Διδάκτορα,
  • αν ο Υποψήφιος Διδάκτορας δεν καταθέσει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή προς έγκριση την ετήσια έκθεση προόδου το αργότερο εντός δυο μηνών από την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία (άρθρο 9, παρ. 3, στοιχ. στ’ ν.3685/2008),
  • με αιτιολογημένη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής

δ) Η ολοκλήρωση των ερευνητικών υποχρεώσεων του Υποψηφίου Διδάκτορα πιστοποιείται, από τη Συμβουλευτική Επιτροπή στην εισηγητική της έκθεση με βάση το δημοσιευμένο πρωτότυπο ερευνητικό έργο του Υποψηφίου Διδάκτορα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα αξιολόγησης κριτών, μια (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με Impact Factor. Στην περίπτωση αυτή, η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται στην ΓΣΕΣ τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Η γραμματεία του τμήματος αποστέλλει στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την απόφαση της ΓΣΕΣ για τη συγκρότηση της συνοδευόμενη από την τελική εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

ε) Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του Υποψηφίου Διδάκτορα μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών υποχρεώσεών του, γίνεται από Εξεταστική Επιτροπή, που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 9 του Ν. 3685/2008. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δημόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή και ανακοινώνεται στα μέλη του Τμήματος και στον Υποψήφιο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Η ημερομηνία εξέτασης δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δυο εβδομάδες και περισσότερο από τέσσερις μήνες από την ημερομηνία συγκρότησης της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας αναπτύσσει, τη διατριβή του, δημόσια ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατόν να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις από το ακροατήριο. Στη συνέχεια αποχωρεί ο υποψήφιος, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης καθώς και την απόδοση του υποψηφίου κατά την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της εξεταστικής επιτροπής.

στ) Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής και διαβάζεται στη ΓΣΕΣ.

ζ) Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής από την επταμελή επιτροπή ο Διδάκτορας  υποχρεωτικά καταθέτει δύο (2) αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου τηρείται αρχείο διδακτορικών διατριβών, δύο (2) αντίγραφα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και όπου αλλού απαιτεί η κείμενη νομοθεσία. Ο Διδάκτορας οφείλει να παραδώσει στην Γραμματεία του τμήματος το πάσο, το βιβλιάριο σπουδών, το βιβλιάριο υγείας και όποιο άλλο έγγραφο σχετικό με παροχές συνδεόμενες με την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα.

η) Η ΓΣΕΣ αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α ως διδάκτορα του Τμήματος με την ανάγνωση του πρακτικού έγκρισης της διδακτορικής διατριβής σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps