Ελληνικά
English
 
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Διαδικασία Εισαγωγής

Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται μόνο μέσα από το ΠΜΣ, το οποίο και είναι αρμόδιο για την απονομή διδακτορικού διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του άρθρου 2 ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ , αντίστοιχου με το παραπάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Η διαδικασία εισαγωγής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι ως εξής:

Κάθε τέλος Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να είναι επιβλέποντες καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος για έγκριση τα πεδία έρευνας όπου προτείνουν να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές και τον αριθμό Υποψηφίων Διδακτόρων που διατίθενται να αναλάβουν. Μετά την απόφαση έγκρισης της ΓΣΕΣ η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του ιδρύματος και του τμήματος (αρχές Απριλίου και αρχές Νοεμβρίου αντίστοιχα) και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, με την υποβολή αίτησης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες.

Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλει εντός της τακτής προθεσμίας στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας
  • Ερευνητική πρόταση σε έντυπη μορφή (doc, LaTex).
  • Ερευνητική πρόταση σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο mai@uom.gr)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της ΓΣΕΣ) από την ημερομηνία που η ΓΣΕΣ θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).  Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
  • Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β2), σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ).
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων ελέγχονται ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και εισηγείται στη ΓΣΕΣ τον υποψήφιο ο οποίος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει μαθήματα είτε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είτε να μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα .

Εφ' όσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από την ΓΣΕΣ, η τελευταία ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή κατά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετέχει το μέλος Δ.Ε.Π. που πρότεινε την προκήρυξη της θέσης και καθίσταται επιβλέπων του Υποψήφιου Διδάκτορα αυτοδικαίως.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ Υποψηφίους Διδάκτορες.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής είναι τρία έτη.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps