Ελληνικά
English
 

Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα

Στόχοι:

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές  σε όλες τις απόψεις των συστημάτων υπολογιστών και δικτύων, όπως των αρχών λειτουργίας, επικοινωνίας και διαχείρισης των υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων και των δικτύων. Στόχος  του μαθήματος είναι  να προσφέρει μια κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα στο υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) συστημάτων, καθώς και γνώση  των εννοιών που θα επιτρέψουν τους φοιτητές  να εκτιμήσουν τις εξελίξεις στο υλικό και το λογισμικό των υπολογιστών.

•      Κατανόηση των αρχών που διέπουν τις αρχιτεκτονικές πολυεπίπεδων συστημάτων και εφαρμογή τους στους υπολογιστές και τα δίκτυα.

•      Κατανόηση των διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ των βασικών στοιχείων των υποδομών πληροφορικής, όπως είναι  οι πελάτες, διακομιστές, συσκευές δικτύου, ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις  δικτύου, το λογισμικό συστημάτων.

•      Κατανόηση της οργάνωσης των συστατικών των υποδομών πληροφορικής σε διάφορα περιβάλλοντα οργανισμών/επιχειρήσεων.

•      Διαμόρφωση μιας λύσης υποδομών πληροφορικής για μικρή  επιχείρηση ή οργανισμό, περιλαμβανομένου ενός δικτύου με βάση τα τυποποιημένα στοιχεία της τεχνολογίας, διακομιστές, καθώς και άλλες εξειδικευμένες περιφερειακές συσκευές.

        •     Κατανόηση του ρόλου  και της δομής του Διαδικτύου ως ένα συστατικό των υποδομών πληροφορικής και σχεδίαση απλών λύσεων υποδομής που βασίζονται στη χρήση του Διαδικτύου.

Δεξιότητες:

hands-on εργασίες  σε εργαστήριο και πρακτικές ασκήσεις για να διδαχτούν σύνθετες έννοιες  που συχνά είναι  πολύ αφηρημένες για να κατανοηθούν χωρίς  πρακτικά παραδείγματα.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

• Βασικές δομές οργάνωσης υπολογιστικού συστήματος

• Βασικά συστατικά των υπολογιστικών συστημάτων

• Ο ρόλος των υποδομών πληροφορικής σε ένα σύγχρονο οργανισμό

• Βασικές έννοιες  λειτουργικών συστημάτων

• Βασικές έννοιες  δικτύων υπολογιστών

  • Ζητήματα αποθήκευσης δεδομένων σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

-Structured Computer Organization, 6/E Andrew S. Tanenbaum, Todd  Austin ISBN: 0132916525, 2013 • Pearson

-Computer Organization and  Architecture, 9/E William  Stallings, 2013 Pearson

-IT Infrastructure and its Management-Information, P Gupta, S Prakash, U Jayaraman, McGraw Hill, 2010

-Business  Data Communications and  Networking, Jerry FitzGerald, Wiley; 11th edition, 2011, ISBN: 111808683X

-Data Communications and  Computer Networks: A Business  User's Approach. Curt  White, Course Technology; 6th edition, 2010, ISBN: 0538452617

-Business  Data Communications, 6/E William  Stallings., ISBN-10: 0136067417, ISBN-13: 9780136067412, Publisher:  Prentice Hall

Μέθοδοι αξιολόγησης:

70% γραπτές τελικές εξετάσεις
30% εκπόνηση μίας εργασίας που θα ανατεθεί στις αρχές του εξαμήνου

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF204  

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps