Ελληνικά
English
 

Ευφυΐα Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διδάσκων/ντες:  Βεργίδης Κωνσταντίνος   |  

 

Στόχοι:

Ο στόχος του μαθήματος τριπλός:

(α) να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (μοντελοποίηση, ανάλυση, ανασχεδιασμός),

(β) να εμβαθύνουν σε ευφυείς τεχνικές και αλγορίθμους (process mining,

genetic algorithms, heuristics, other optimization methods), και,

 (γ) να συνδυάσουν αυτές στις τεχνικες με τις Επιχειρισιακές Διαδικασίες ώστε να παράγουν βέλτιστα και αναπροσαρμόσιμα (adaptive) μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασίων μιας επιχειρήσης ή ενός οργανισμού

Δεξιότητες:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

  • θα  έχουν  μια  καλή  γνώση  των  επιμέρους  σταδίων  της  Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών,
  • θα μπορούν να εντοπίζουν, τεκμηριώνουν και αναλύουν τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες σε έναν οργανισμό.
  • θα  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  τεχνικές  μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (π.χ. BPMN) καθώς και ανάλυσης / ανασχεδιασμού.
  • θα  έχουν  εξοικειωθεί  με  μια σειρά τεχνικών  όπως:  process  mining, simulation,  machine   learning,  genetic  algorithms,  natural  language processing.
  • θα μπορούν να συνδυάζουν αυτές τις τεχνικές στα διάφορα στάδια της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Προαπαιτήσεις:

Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις

Περιεχόμενο μαθήματος:

Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες αποτελούν επιστημονικό πεδίο το οποίο δύναται να μελετηθεί τόσο από τη σκοπιά της Πληροφορικής, όσο και της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Weske, 2012). Ο κύκλος ζωής μιας επιχειρησιακής διαδικασίας εμπεριέχει διάφορα στάδια: αναγνώριση, μοντελοποίηση, ανάλυση, βελτιστοποίηση, ανασχεδιασμό και αυτοματοποίηση (Dumas et al., 2013).

Το προτεινόμενο μαθημα θα εστιάσει τόσο την αρχική αποτύπωση και μοντελοποίηση μιας επιχειρησιακής διαδικασίας χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους (formal modeling methods) και εργαλεία, όσο και τον ανασχεδιασμό χρησιμοποιώντας ποσοτικά κριτήρια και αλγορίθμους βελτιστοποίησης. Αντικείμενο μελέτης για το προτεινόμενο μάθημα είναι: οι τυποποιημένες γλώσσες επιχειρησιακών διαδικασιών (business process languages), οι τεχνικές μοντελοποίησης, οι μεθοδολογίες αναδιοργάνωσης (re- design) και ανασχεδιασμού (re-engineering) με αλγορίθμους και τεχνικές από τα Ευφυή Συστήματα (process mining, simulation, machine learning, genetic algorithms, natural language processing).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

   (ελληνική βιβλιογραφία)

1.     Γιαγλής, Γ., Καραγιαννάκη, Α., (2012), Ποσοτική και Ποιοτική Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.

2.    Παναγιώτου, Ν., Ευαγγελόπουλος, Ν., Κατημερτζόγλου, Π., Γκαγιαλής, Σ., (2013), Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Οργάνωση, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

3.    Λάσπα, Χ. (2007), Διαχείριση Διαδικασιών, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

4.  Κακούρης,   Α.   (2013),   Διοίκηση   Επιχειρησιακών   Λειτουργιών,   Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.

(ξένη βιβλιογραφία)

1.   Linden, M., Felder, C. and Chamoni P. (2011), Dimensions of Business Process Intelligence, Springer.

 2.  Weske, M. (2012), Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer (2nd edition), New York.

3.  Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H.A. (2013), Fundamentals of  Business Process Management, Springer, London.

4.  Cummings,  F.  (2002),  Enterprise  Integration:  An  Architecture  for  Enterprise Application and Systems Integration, John Wiley & Sons, Toronto.

 5.  Vergidis, K., Tiwari, A. and Majeed, B. (2008), Business Process Analysis and Optimisation: Beyond Reengineering, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics - Part C: Applications and Reviews, vol. 38, no. 1, pp.1-15.

  6.  Vergidis K., Turner, C.J. and Tiwari, A. (2008), Business Process Perspectives: Theoretical  Developments  vs. Real-World  Practice, International  Journal of Production Economics, vol. 114, pp. 91-104.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

  • 20% εβδομαδιαίες ασκήσεις (10)
  • 30% ατομική εργασία
  • 50% τελική εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF206/

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps