Ελληνικά
English
 

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Στόχοι:

Στόχος είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις αναλύοντας με δόκιμο τρόπο στατιστικά στοιχεία με το ελεύθερο λογισμικό R. Με παραδείγματα, εισάγεται σε βασικές μεθόδους, όπως στατιστικοί έλεγχοι, ανάλυση παλινδρόμησης (γραμμική και μη-γραμμική), προβλέψεις, ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων (ταξινόμηση-συσταδοποίηση).

Δεξιότητες:

Να υλοποιούν τις μεθόδους με την R. Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Να παρουσιάζουν γραπτά τα αποτελέσματα.

Προαπαιτήσεις:

Δίχως να είναι απαραίτητο, θα βοηθούσε ένα πρώτο εισαγωγικό μάθημα στατιστικής, εξόρυξης δεδομένων ή κάτι παρόμοιο. Σημαντικό είναι να υπάρχει άνεση στη χρήση ανάλογων λογισμικών, ώστε το μάθημα να επικεντρώνεται στις έννοιες και μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στατιστικά δεδομένα (εισαγωγή στην R, καταχώρηση συνοπτική παρουσίαση και διερευνητική ανάλυση δεδομένων)
Εργασία 1: μελέτη περίπτωσης
Έλεγχοι υποθέσεων (κανονική κατανομή, πληθυσμός-δείγμα, σημειακή εκτίμηση, έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους, αναλογίες, διακυμάνσεις, ANOVA, χ2-έλεγχοι)
Μέθοδοι δειγματοληψίας, (βασικές μέθοδοι)
Εργασία 2: μελέτη περίπτωσης
Ανάλυση παλινδρόμησης Ι (γραμμική παλινδρόμηση, βασικές έννοιες απλής-πολλαπλής, διαγνωστικοί έλεγχοι, προβλέψεις)
Ανάλυση παλινδρόμησης ΙΙ (μη-γραμμική παλινδρόμηση, μοντέλα logit, probit, ταξινόμηση)
Εργασία 3: μελέτη περίπτωσης
Θέματα ανάλυσης πολυμεταβλητών δεδομένων-μηχανικής μάθησης
Εργασία 4: μελέτη περίπτωσης

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Statistical Analysis and Data Display, An Intermediate Course with Examples in S-Plus, R, and SAS
R. M. Heiberger, B. Holland
Springer, New York, 2004, ISBN: 0-387-40270-5
Data mining and business analytics with R
J. Ledolter
John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2013, ISBN 978-1-118-44714-7
Data Mining with R: Learning with Case Studies
L. Torgo
Chapman & Hall, 2011, ISBN: 978-1-4398-1019-4
Στοιχεία Υπολογιστικής Στατιστικής
J. E. Gentle, Επιμέλεια Χ. Μωυσιάδης
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009, ISBN: 978-960-8396-49-4

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τέσσερεις (4) εργασίες στη διάρκεια των μαθημάτων (50%της βαθμολογίας) και τελική εξέταση με ανοιχτά βιβλία σε περιβάλλον εργαστηρίου (50%της βαθμολογίας)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF180/

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps