Ελληνικά
English
 

Μέθοδοι Προσομοίωσης

Διδάσκων/ντες:  Σουραβλάς Σταύρος  |  

 

Στόχοι:

Οι φοιτητές θα πρέπει στο τέλος του μαθήματος:

  •  Να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους όσον αφορά τους υπολογιστές πάνω στη προσομοίωση.
  •  Να εφαρμόζουν οι φοιτητές τις κατάλληλες μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους για να σχεδιάζουν μοντέλα και προσομοιώσεις διεργασιών.
  •  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία υλοποίησης προσομοιώσεων διεργασιών διαφόρων επιστημονικών περιοχών.

Δεξιότητες:

Προγραμματισμός

Προαπαιτήσεις:

Στατιστική, Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού

Περιεχόμενο μαθήματος:

Μελέτη συστημάτων, συνεχή συστήματα (κατασκευή αναλυτικών μοντέλων, ανάλυση ευαισθησίας), διακριτά συστήματα (δραστηριότητες και γεγονότα), δίκτυα Petri, μοντελοποίησης διεργασιών με δίκτυα Petri, Μηχανισμοί ροής του χρόνου προσομοίωσης, Παρουσίαση Γλωσσών προσομοίωσης (GPSS, MATLAB, SIMULINK) και ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης διαφόρων επιστημονικών πεδίων, Έλεγχοι τυχαιότητας, Ανάλυση αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, προσομοίωση αιτιοκρατικών συστημάτων, Μοντέλα ουρών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Μάνος   Ρουμελιώτης,   Σταύρος   Σουραβλάς,   «Τεχνικές   Προσομοίωσης,   Θεωρία   και Εφαρμογές», 2η Έκδοση, 2015, Εκδόσεις Τζιόλα.

 Ως υποστηρικτικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά τα παρακάτω βιβλία:

1.   D.  Maki,  M.  Thompson,  Mathematical  Modeling  and  Computer  Simulation,

Brooks/Cole, 2006.

2.   G. S. Fishman, Discrete-Event Simulation, Springer, 2001.

Επίσης, οποιοδήποτε άρθρο ή άλλη αναφορά μέσα από το Διαδίκτυο.

  Ως περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα: GPSS, MATLAB

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές θα εκπονήσουν δύο μικρές εργασίες (10% του τελικού βαθμού κάθε μία) και μία μεγάλη εργασία που θα ανατεθεί στο μέσο του εξαμήνου (30%). Το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας θα προκύψει από την τελική εξέταση.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF205/index.php


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps