Ελληνικά
English
 

Πρακτικά Ζητήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών

Διδάσκων/ντες:  Μαμάτας Ελευθέριος  |  

 

Στόχοι:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

- κατανοήσει πως σχεδιάζουμε και παραμετροποιούμε δίκτυα, ώστε να επιτύχουμε  την  επιθυμητή  απόδοση  σταθμίζοντας  ζητήματα λειτουργικότητας και επιθυμητής συμπεριφοράς, όπως π.χ. βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δικτυακές συσκευές με περιορισμούς στην τροφοδοσία, υποστήριξη κρυπτογραφικών λειτουργιών από κινητές και ασύρματες συσκευές

- γνωρίσει τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης δικτύων που παρακολουθούν την απόδοση και απρόσκοπτη λειτουργία από περιστατικά ασφαλείας, π.χ. επιθέσεις

- αφομοιώσει την επίδραση που έχουν ειδικά δικτυακά περιβάλλοντα στις τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται, όπως η επικοινωνία στο διάστημα ή περιοχές με περιορισμένη / προβληματική πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

- έρθει σε επαφή με νέες εξελίξεις στα δίκτυα υπολογιστών στην πράξη, όπως τα δίκτυα που ορίζονται μέσω λογισμικού (Software-Defined Networks), τις εικονικές δικτυακές λειτουργίες (Network Functions Virtualization), δικτυακές τεχνολογίες για σύννεφα (clouds) κ.α.

-  εξοικειωθεί  με  τη  χρήση  εφαρμογών  προσομοίωσης  και  εξομοίωσης δικτύων προκειμένου να μελετά ζητήματα απόδοσης, εύρυθμης λειτουργίας τους και ασφάλειας,

  -  γνωρίσει  εργαλεία  μοντελοποίησης  ουρών  και  τυπικής  επαλήθευσης (formal  verification)  δικτυακών  πρωτοκόλλων  με  την  προσέγγιση  του ελέγχου μοντέλων (model checking).

Δεξιότητες:

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, προσομοίωση δικτύων και διαδικτύων, παραμετροποίηση και διαχείριση διαδικτυακού εξοπλισμού.

Προαπαιτήσεις:

Βασικές γνώσεις δικτύων: Αρχιτεκτονική του Διαδικτύου, Δίκτυα TCP/IP, Τοπικά Δίκτυα, Δίκτυα Ευρείας Ζώνης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το  μάθημα  πραγματεύεται  πρακτικά  θέματα  δικτύωσης  υπολογιστικών συστημάτων περιλαμβάνοντας στοιχεία από το επίπεδο τοπικού δικτύου μέχρι αυτό των γεωγραφικά εκτεταμένων διαδικτύων. Συγκεκριμένα δίνει έμφαση στη   μελέτη   μετρικών   απόδοσης  δικτύων   υπολογιστών,   πρωτοκόλλων επικοινωνίας, αλγορίθμων δρομολόγησης, μοντέλων διαχείρισης ουρών, θεμάτων αξιοπιστίας διαφορετικών επιπέδων δικτύου και ελέγχου ροής/συμφόρησης και ζητημάτων διαχείρισης διαδικτυακού εξοπλισμού (hub, switch,  router).  Τέλος,  στα  πλαίσια  των  εργαστηριακών  μαθημάτων  ο φοιτητής θα γνωρίσει τη χρήση εργαλείων προσομοίωσης και εξομοίωσης δικτύων προκειμένου να μελετήσει τη συμπεριφορά δικτύων σε διαφορετικά σενάρια επικοινωνίας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Βασίλειος Τσαουσίδης, Ελευθέριος Μαμάτας, Ιωάννης Ψαρράς, Ευστράτιος

Κοσμίδης, Στυλιανός Δημητρίου, «Εργαστηριακά μαθήματα στα δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών», Κλειδάριθμος, 2010

Larry L. Peterson, Bruce S. Davie, «Δίκτυα Υπολογιστών - Μια Προσέγγιση από τη Σκοπιά των Συστημάτων», Κλειδάριθμος, 2009

  Βασίλειος Τσαουσίδης, «Διαδικτυακά Πρωτόκολλα», Κλειδάριθμος, 2004

Μέθοδοι αξιολόγησης:

  • 60% γραπτές τελικές εξετάσεις
  • 40% εκπόνηση μιας εργασίας που θα ανατεθεί στις αρχές του εξαμήνου

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF203

επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps