Ελληνικά
English
 

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι συνολικά 2.500 €, και ειδικότερα:

Φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης
Η καταβολή των διδάκτρων του α' και β' εξαμήνου γίνεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 550 €. Για το α΄εξάμηνο η πρώτη καταβάλλεται κατά την εγγραφή και η δεύτερη  μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία και για το β΄εξάμηνο η πρώτη καταβολή γίνεται κατά την έναρξη του εξαμήνου και η δεύτερη στα μέσα του εξαμήνου σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία. Του γ΄εξαμήνου γίνεται σε μία δόση των 300 €, μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία.

Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης
Η καταβολή των διδάκτρων του α'εξαμήνου γίνεται σε 1 δόση των 625 € η οποία καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Η καταβολή των διδάκτρων του β΄, γ', δ' εξαμήνου γίνεται ανά εξάμηνο σε μία δόση των 625 € μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του αντίστοιχου εξαμήνου σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου προκύπτει υποχρέωση για επανάληψη παρακολούθησης μαθήματος (είτε λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις κατά την κανονική εξεταστική περίοδο και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου είτε λόγω υπέρβασης του ορίου των απουσιών), το ποσό των επιπλέον διδάκτρων ανά μάθημα ορίζεται ως εξής:

Κόστος ενός εξαμήνου/ αριθμό προβλεπόμενων μαθημάτων εξαμήνου (4 μαθήματα για τους φοιτητές πληρους φοίτησης και 2 μαθήματα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) .

Για τους πτυχιούχους το ποσό για τη δαπάνη για κάθε νέο αντίγραφο πτυχίου ή για την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία του ΠΜΣ είναι 6 €.

Τα χρήματα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον παρακάτω λογαριασμό:
α) 5202-025156-307 (για το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική), (IBAN GR40 0172 2020 0052 0202 5156 307) και
β) Για την καταβολή των διδάκτρων με επιταγή είναι απαραίτητη η προσέλευση του ενδιαφερομένου στην Οικονομική Υπηρεσία της Επιτροπής Ερευνών.
Απαραίτητο στοιχείο για την κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα είναι το Ονοματεπώνυμο του φοιτητή.
 

Καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής διδάκτρων

Καταληκτικές ημερομηνίες για τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2017-18.

Καταληκτικές ημερομηνίες για τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2016-17.

Καταληκτικές ημερομηνίες για τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2015-16.

Κόστος παρακολούθησης επιπλέον μαθήματος

H ΓΣΕΣ 5/23-10-2014 αποφάσισε την έγκριση της δυνατότητας παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων από τους φοιτητές του ΠΜΣ. Ο φοιτητής που επιλέγει επιπλέον μάθημα θα έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους λοιπούς φοιτητές που το παρακολουθούν, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.2 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο προβλεπόμενο κόστος για το επιπλέον μάθημα στις προβλεπόμενες από τη Γραμματεία ημερομηνίες, να παρακολουθεί το μάθημα και να υπογράφει το σχετικό παρουσιολόγιο, να υποβάλει τις απαιτούμενες εργασίες και να εξετάζεται στο μάθημα. Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα μπορεί να εκδίδει βεβαίωση παρακολούθησης του επιπλέον μαθήματος ή αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα εμφανίζεται και το επιπλέον μάθημα, με το σχόλιο ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή δε συνυπολογίζει τη βαθμολογία του συγκεκριμένου μαθήματος που ήταν επιπλέον των 8 μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας που ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ως απαιτούμενα για την απόκτηση του διπλώματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης.

Για τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2015-16, 2016-17 και 2017-18 το προβλεπόμενο κόστος για κάθε επιπλέον μάθημα ορίζεται στα 212,5 €.

Υποτροφίες

Το ΠΜΣ παρέχει μία υποτροφία ανά Κατεύθυνση κάθε διδακτικό εξάμηνο. Η υποτροφία αυτή καλύπτει όλο ή μέρος των διδάκτρων το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ και χορηγείται στο μεταπτυχιακό φοιτητή πλήρους φοίτησης που πρώτευσε στη βαθμολογική αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η αξιολογική τους κατάταξη κατά την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps