Ελληνικά
English
 

Προγραμματισμός Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού

Διδάσκων/ντες:  Ξυνόγαλος Στυλιανός  |  

 

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές:  (α) βασικές γνώσεις για τον ρόλο, τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, καθώς και για τη συνολική διαδικασία δημιουργίας ενός παιχνιδιού σοβαρού σκοπού, (β) ικανότητες σχεδίασης και υλοποίησης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, διασυνδέσεις και γλώσσες προγραμματισμού, (γ) γνώσεις και ικανότητες χρήσης/δημιουργίας μετρικών αξιολόγησης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού βάσει των στόχων που τέθηκαν κατά τη σχεδίασή τους. 

Δεξιότητες:

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

αξιολογεί την ποιότητα σχεδίασης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού και τον βαθμό ικανοποίησης των αρχικών τους στόχων

να σχεδιάζει παιχνίδια σοβαρού σκοπού λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες/αρχές σχεδίασης

να αναπτύσσει απλά παιχνίδια σοβαρού σκοπού αξιοποιώντας την αντικειμενοστρεφή τεχνική προγραμματισμού και μηχανές/βιβλιοθήκες παιχνιδιών

Προαπαιτήσεις:

Γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Ο ρόλος των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ως εργαλείων εκπαίδευσης, απόκτησης δεξιοτήτων και προσομοίωσης σε διάφορους τομείς, όπως  εκπαίδευση, υγεία και επιχειρηματικές διεργασίες. Τύποι και χαρακτηριστικά παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Επισκόπηση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού που έχουν αναπτυχθεί για διάφορους τομείς.

Σχεδίαση ενός παιχνιδιού σοβαρού σκοπού: ο κόσμος, οι χαρακτήρες (παίκτες και πράκτορες) και οι ενέργειες τους, τα επίπεδα του παιχνιδιού. Αρχές και μεθοδολογίες σχεδίασης. Παρουσίαση των σχετικών εννοιών μέσω της σχεδίασης ενός απλού εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε ένα εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως τα Greenfoot, Alice και GameMaker. Αξιολόγηση της ποιότητας σχεδίασης υπαρχόντων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Εργαλεία, μηχανές και διασυνδέσεις προγραμματισμού παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Σχεδίαση ενός παιχνιδιού με βιβλιοθήκες που είναι ανεξάρτητες γλώσσας και πλατφόρμας, όπως η OpenGL.

Προγραμματισμός παιχνιδιών σοβαρού σκοπού: ο βρόχος του παιχνιδιού, αρχιτεκτονική του παιχνιδιού, γραφική διασύνδεση, αλληλεπίδραση και χειρισμός συμβάντων, κείμενο, δισδιάστατα γραφικά και κίνηση, πίνακες και συλλογές αντικειμένων.

Σχεδίαση ενός παιχνιδιού σοβαρού σκοπού χρησιμοποιώντας σύγχρονες μηχανές παιχνιδιών/βιβλιοθήκες και προγραμματισμός του παιχνιδιού σε C#, C++ ή Java.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Ernest Adams, Fundamentals of Game Design, New Riders, 2009.

David Michael, Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform, Cengage Learning PTR, 2005.

Clark Aldrich, The Complete Guide to Simulations and Serious Games: How the Most Valuable Content Will be Created in the Age Beyond Gutenberg to Google, Pfeiffer, 2009.

Daniel Schuller, C# Game Programming: For Serious Game Creation, Cengage Learning PTR, 2010.

Arjan Egges, Learning C# by Programming Games, Springer, 2013.

Andrew Davison, Killer Game Programming in Java, O'Reilly Media, 2005.

David Brackeen, Bret Barker, Lawrence Vanhelsuwe, Developing Games in Java, New Riders, 2003.

OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL (ISBN-13: 978-0321552624) by Dave Shreiner

Μέθοδοι αξιολόγησης:

60% τελική γραπτή εξέταση σε περιβάλλον εργαστηρίου

40% ατομικές εργασίες: εκπόνηση τριών (3) εργασιών με αντικείμενο την αξιολόγηση υπαρχόντων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού βάσει συγκεκριμένων πλαισίων και κριτηρίων, τη σχεδίαση και υλοποίηση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI119/

 


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps