Ελληνικά
English
 

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών

Διδάσκων/ντες:  Κασκάλης Θεόδωρος  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα εμβαθύνει: (1) στις σύγχρονες αρχές της αρχιτεκτονικής ιστού, (2) στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών ιστού σε επίπεδο front και back-end, με έμφαση στο πρώτο, (3) στη λειτουργία ασύγχρονα επικοινωνουσών διαδικασιών δικτυακών εφαρμογών, (4) στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών, οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογίες ιστού, (5) στα συστατικά στοιχεία του σημασιολογικού ιστού και στα αντίστοιχα πρότυπα αποθήκευσης, αναζήτησης και ανταλλαγής δεδομένων (6) στην εφαρμογή αρχών, πρακτικών και τεχνολογιών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη εφαρμογών για ετερογενείς πλατφόρμες.

Δεξιότητες:

Αξιοποίηση τεχνολογιών ιστού σε πλατφόρμες ετερογενών υποκείμενων χαρακτηριστικών. Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση προτύπων σημασιολογικού ιστού και ασύγχρονης επικοινωνίας. Ικανότητα αποτίμησης εργαλείων και περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών τεχνολογιών ιστού. Διάκριση και οργάνωση λειτουργιών, υπηρεσιών και δεδομένων σε αντίστοιχα επίπεδα αρχιτεκτονικής ιστού. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης στοιχείων και αρχιτεκτονικής σχεδίασης κινητών εφαρμογών. Ευχερής χρήση και επέκταση προγραμματιστικών διεπαφών στο πεδίο του ιστού και των κινητών εφαρμογών.

Προαπαιτήσεις:

Γνώσεις προγραμματιστικών εννοιών.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης περιεχομένου για τον ιστό (HTML5, CSS3).
Γλώσσες προγραμματισμού σεναρίων για εφαρμογές ιστού (JavaScript).
Μοντέλο αντικειμένων εγγράφου, προγραμματιστικές διεπαφές, επίπεδα αρχιτεκτονικής ιστού (DOM, APIs, multi-tier architecture).
Ασύγχρονη επικοινωνία εφαρμογών και υπηρεσιών ιστού (AJAX, JSON).
Εργαλεία και βιβλιοθήκες γλωσσών προγραμματισμού σεναρίων (libraries, frameworks).
Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές με τη χρήση τεχνολογιών ιστού.
Αρχιτεκτονική και δημιουργία εφαρμογών κινητών συσκευών.
Σύγχρονα θέματα διάχυτων υπηρεσιών ιστού.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

M. Pilgrim, Dive Into HTML5, http://diveintohtml5.info

CSS Basics, http://www.cssbasics.com

A. Rauschmayer, Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers, O'Reilly Media, 2014, http://speakingjs.com/es5/

A. Rauschmayer, Exploring ES6, Leanpub, 2016, http://exploringjs.com/es6/

R. Braithwaite, JavaScript Allongé, the "Six" Edition, Leanpub, 2016, https://leanpub.com/javascriptallongesix/read

By Y. Fain, V. Rasputnis, A. Tartakovsky & V. Gamov, Enterprise Web Development, Building HTML5 Applications: From Desktop to Mobile, O'Reilly Media, 2014, http://enterprisewebbook.com/

http://jsbooks.revolunet.com/

Μέθοδοι αξιολόγησης:

(i) 3 ή 4 Εργασίες (50%)

(ii) Τελική γραπτή εξέταση (50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI118/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps