Ελληνικά
English
 

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού και Κινητών Συσκευών

Διδάσκων/ντες:  Κασκάλης Θεόδωρος  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα εμβαθύνει: (1) στις σύγχρονες αρχές της αρχιτεκτονικής ιστού, (2) στην ανάπτυξη ισχυρά αλληλεπιδραστικών εφαρμογών ιστού σε επίπεδο front και back-end, με έμφαση στο πρώτο, (3) στη λειτουργία ασύγχρονα επικοινωνουσών διαδικασιών δικτυακών εφαρμογών, (4) στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών, οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογίες ιστού, (5) στα συστατικά στοιχεία του σημασιολογικού ιστού και στα αντίστοιχα πρότυπα αποθήκευσης, αναζήτησης και ανταλλαγής δεδομένων (6) στην εφαρμογή αρχών, πρακτικών και τεχνολογιών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη εφαρμογών για ετερογενείς πλατφόρμες.

Δεξιότητες:

Αξιοποίηση τεχνολογιών ιστού σε πλατφόρμες ετερογενών υποκείμενων χαρακτηριστικών. Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση προτύπων σημασιολογικού ιστού και ασύγχρονης επικοινωνίας. Ικανότητα αποτίμησης εργαλείων και περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών τεχνολογιών ιστού. Διάκριση και οργάνωση λειτουργιών, υπηρεσιών και δεδομένων σε αντίστοιχα επίπεδα αρχιτεκτονικής ιστού. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης στοιχείων και αρχιτεκτονικής σχεδίασης κινητών εφαρμογών. Ευχερής χρήση και επέκταση προγραμματιστικών διεπαφών στο πεδίο του ιστού και των κινητών εφαρμογών.

Προαπαιτήσεις:

Γνώσεις προγραμματιστικών εννοιών. Γνώσεις διατύπωσης SQL ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης περιεχομένου για τον ιστό (HTML5, CSS3).

Γλώσσες προγραμματισμού σεναρίων για εφαρμογές ιστού (Javascript, PHP).

Μοντέλο αντικειμένων εγγράφου, προγραμματιστικές διεπαφές, επίπεδα αρχιτεκτονικής ιστού (DOM, APIs, multi-tier architecture).

Πρακτικές, τυποποιήσεις, αναζητήσεις και οντολογίες σημασιολογικού ιστού (XML, RDF/RDFS/RDFa, SPARQL, OWL).

Ασύγχρονη επικοινωνία εφαρμογών και υπηρεσιών ιστού (AJAX, JSON).

Εργαλεία και βιβλιοθήκες γλωσσών προγραμματισμού σεναρίων (jQuery, CodeIgniter).

Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές με τη χρήση τεχνολογιών ιστού.

Αρχιτεκτονική και δημιουργία native κινητών εφαρμογών (PhoneGap, Apache Cordova).

Σύγχρονα θέματα διάχυτων υπηρεσιών ιστού.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

D. Cameron, A Software Engineer Learns HTML5, JavaScript and jQuery, CreateSpace, 2013, ISBN: 1493692615

S. Gliser, Creating Mobile Apps with jQuery Mobile, Packt Publishing, 2013, ISBN: 178216006X

D. Allemang and J. Hendler, Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, 2011, ISBN: 0123859654

B. Brinzarea, AJAX and PHP: Building Modern Web Applications, 2nd Edition, Packt Publishing, 2010, ISBN: 1847197728

P. Gasston, The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript, No Starch Press, 2013, ISBN: 1593274874

B. Harwani, PhoneGap Build: Developing Cross Platform Mobile Applications in the Cloud, Auerbach Publications, 2013, ISBN: 1466589744

Μέθοδοι αξιολόγησης:

(i) 3 ή 4 Εργασίες (50%)

(ii) Τελική γραπτή εξέταση (50%)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF187/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps