Ελληνικά
English
 

Προσομοίωση και Έλεγχος Ποιότητας Διαδικασιών

Διδάσκων/ντες:  Νικολαΐδης Ιωάννης   |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ορισμένα εξειδικευμένα κεφάλαια της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως η προσομοίωση διαδικασιών και, δευτερευόντως, ο έλεγχος ποιότητας, κυρίως μέσω της χρήσης Η/Υ και απλών ή εξειδικευμένων λογισμικών (π.χ. Excel και Crystal Ball, και Minitab αντίστοιχα). Η επαφή τους με τις επιστημονικές περιοχές αυτές πραγματοποιείται κατά ένα μικρό μέρος σε θεωρητικό επίπεδο, και κατά ένα σημαντικά μεγαλύτερο σε πρακτικό, μέσω της ενασχόλησης με διάφορες εφαρμογές σε Η/Υ.

Δεξιότητες:

Να μοντελοποιούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα διάφορα λογισμικά για απλές εφαρμογές προσομοίωσης και ελέγχου ποιότητας.

Προαπαιτήσεις:

- Καλή γνώση των βασικών της Στατιστικής
- Καλή γνώση των βασικών του Excel

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή – στοιχεία Στατιστικής: ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, κεντρικό οριακό θεώρημα, έλεγχος προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.

Εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης Excel, Crystal Ball.

Προσομοίωση παραγωγικών διαδικασιών: προσομοιωτική δειγματοληψία, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης, εφαρμογές προσομοίωσης σε προβλήματα οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

Εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης του MINITAB.

Εφαρμογές ελέγχου ποιότητας αποδοχής (με διαλογή και με μέτρηση), διαγραμμάτων ελέγχου (χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης) και σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

α) «Τεχνικές Προσομοίωσης – Θεωρία και Εφαρμογές» των Μ. Ρουμελιώτη – Σ. Σουραβλά και β) «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας» του Γ. Ταγαρά

Μέθοδοι αξιολόγησης:

60% Τελική γραπτή εξέταση και 40% Εργασίες (5-πέντε σε πλήθος)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF186/index.php


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps