Ελληνικά
English
 

Προσομοίωση και Έλεγχος ποιότητας διαδικασιών

Διδάσκων/ντες:  Νικολαΐδης Ιωάννης   |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ορισμένα εξειδικευμένα κεφάλαια εφαρμοσμένης Στατιστικής όπως η προσομοίωση διαδικασιών και ο έλεγχος ποιότητας διαδικασιών, κυρίως μέσω της χρήσης Η/Υ και απλών ή ειδικών λογισμικών (π.χ. Excel και Crystal Ball, Minitab και SPSS αντίστοιχα). Η επαφή τους με τις επιστημονικές περιοχές αυτές πραγματοποιείται κατά ένα μικρό μέρος σε θεωρητικό επίπεδο, και κατά ένα πολύ μεγαλύτερο σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εφαρμογών σε Η/Υ.

Δεξιότητες:

Να μοντελοποιούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα διάφορα πακέτα για απλές εφαρμογές προσομοίωσης και ελέγχου ποιότητας

Προαπαιτήσεις:

- Αρκετά καλή γνώση των βασικών της Στατιστικής
- Αρκετά καλή γνώση των βασικών του Excel

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή – στοιχεία Στατιστικής: ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, κεντρικό οριακό θεώρημα, έλεγχος προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.
Εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης Excel, Crystal Ball
Προσομοίωση παραγωγικών διαδικασιών: προσομοιωτική δειγματοληψία, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης, εφαρμογές προσομοίωσης σε προβλήματα οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
Εισαγωγικά στοιχεία της χρήσης MINITAB, SPSS
Εφαρμογές ελέγχου ποιότητας αποδοχής (με διαλογή και με μέτρηση), διαγραμμάτων ελέγχου (χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης) και σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Όθωνας Παπαδήμας, Χρήστος Κοιλιάς, και
2. «Μαθήματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής με χρήση του Microsoft Excel (με ασκήσεις)», Λιωκη-Λειβαδα Ηρώ, Ασημακόπουλος Δημοσθένης Ν.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

60% Τελική γραπτή εξέταση και 40% Εργασίες (5-πέντε σε πλήθος)

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF186/index.php


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps