Ελληνικά
English
 

Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας

Διδάσκων/ντες:  Αλεξανδροπούλου Ευγενία  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της Πληροφορικής με έμφαση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Διαδικτύου. Αφορά την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επικοινωνίες, την προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα, τα πνευματικά δικαιώματα, το ηλεκτρονικό έγκλημα, την ειδική προστασία των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου, καθώς και το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δεξιότητες:

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χρήστη του Διαδικτύου και τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης προς τους νομικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση της Πληροφορικής και του Διαδικτύου, σε διάφορους τομείς.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή στο Δίκαιο Πληροφορικής και στο ποικιλόμορφο αντικείμενό του –

Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (θεσμικό πλαίσιο, βασικές έννοιες, διακρίσεις δεδομένων, Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR)

Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας και νομική προστασία του υποκειμένου

Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον επιχειρηματικό χώρο (πελάτες, καταναλωτές) με έμφαση στον τραπεζικό τομέα

Το νομικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίες – διαδίκτυο) και η νομική προστασία του.

Χρήση νέων τεχνολογιών και νομική προστασία της ιδιωτικής ζωής / Internet of things, RFID, Cloud Computing

Ηλεκτρονική παρακολούθηση 

Η νομική προστασία των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου

Διανοητική ιδιοκτησία και Πληροφορική/ Πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο

Πρακτικές εφαρμογές Δικαίου στο Διαδίκτυο

Το θεσμικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το ηλεκτρονικό έγκλημα και η διερεύνησή του

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Προσωπικά δεδομένα, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2016

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Πνευματική Ιδιοκτησία και Πληροφορική, εκδ. ΘΕΜΙΣ, Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2012

Iγγλεζάκης,Ι., Δίκαιο της Πληροφορικής, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013

Καράκωστας,Ι., Δίκαιο και Ιντερνετ, 3η έκδ., εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2009

Μήτρου,Λ. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2017

Σιδηρόπουλος,Θ., Το Δίκαιο του Διαδικτύου, 3η έκδ., εκδ. Π.Ν.Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2008

Χριστοδούλου,Κ., Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013

Reed Chr., Internet Law, 2nd ed., Cambridge University Press 2004

Lucas, Α., Devèze, J., Frayssinet, J., Droit de l’ Informatique et de l’ Internet, P.U.F., Paris 2001

Dudley,A.-Braman,J.-Vincenti,G. Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices, Towson University, USA, IGI 2012.

www.itlaw.uom.gr

www.ethemis.gr

www.tiresias.gr

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση 50%

Παρουσίαση εργασίας 50%

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF171/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps