Ελληνικά
English
 

Διαχείριση Καινοτομίας στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις

Διδάσκων/ντες:  Κίτσιος Φώτιος  |  Στειακάκης Εμμανουήλ  |  

 

Στόχοι:

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές λεπτομερή ανάλυση των κεντρικών ζητημάτων διαχείρισης της καινοτομίας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τις συνέπειές της για τις επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε ένα διεθνές πλαίσιο. Παράλληλα οι φοιτητές θα γνωρίσουν καινοτόμα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που θα τους βοηθήσουν να ταξινομήσουν και να αξιοποιήσουν τις σκέψεις τους για εμπλοκή στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Δεξιότητες:

• Να κατανοήσουν τις διαδικασίες της καινοτομίας και της διαχείρισής της στο η-επιχειρείν
• Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων καινοτομίας
• Να αξιοποιούν την καινοτομία σαν βασική στρατηγική ανάπτυξης

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

1. Ορισμοί καινοτομίας και η καινοτομία στο η-επιχειρείν
2. Καινοτομία ως μία διαδραστική διαδικασία
3. Ανάπτυξη και επιβίωση των επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον, η ανάγκη για καινοτομία
4. Διαχείριση γνώσης και τεχνολογική στρατηγική, τεχνολογικές ικανότητες, καινοτομία και πατέντες, διαφοροποίηση.
5. Μοντέλα καινοτομίας και Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών
6. Η ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας στα πλαίσια υφιστάμενων επιχειρήσεων
7. Συνεργατική/ ανοικτή καινοτομία
8. Παρουσίαση ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων φοιτητών

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

• Tidd, J. and Bessant, J. (2009), Managing Innovation: integrating technological, market and organizational change, 4th Edition, Chichester: John Wiley and Sons.
• Fagerberg, J., Mowery D.C. and Nelson, R.R. (eds.) (2006), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press.
• Utterback, James M. (1996), Mastering the Dynamics of Innovation (Cambridge, Mass., Harvard Business School Press)

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Τελική γραπτή εξέταση
50%  Ομαδική εργασία

Ταυτόχρονα με την παρακολούθηση οι φοιτητές θα αναπτύξουν με την βοήθεια του Business Model Canvas ένα επιχειρηματικό μοντέλο ψηφιακής επιχειρηματικότητας βασιζόμενοι είτε σε δικές τους ιδέες, είτε σε ψηφιακή διαφοροποίηση υπαρχόντων επιχειρηματικών μοντέλων που θα προταθούν

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF182/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps