Ελληνικά
English
 

Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση

Διδάσκων/ντες:  Στειακάκης Εμμανουήλ  |  

 

Στόχοι:

Η διερεύνηση του τρόπου και του βαθμού που το Διαδίκτυο και οι λοιπές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συμβάλλουν στη σύγχρονη οικονομία.

Η εξέταση των χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας, καθώς επίσης των ομοιοτήτων και διαφορών της με τη συμβατική οικονομία.

Η εξέταση των χαρακτηριστικών της ψηφιακής επιχείρησης, ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να της προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Δεξιότητες:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ειδίκευσης θα μπορούν να:

 • κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στην οικονομία
 • αντιληφθούν τις τεράστιες ευκαιρίες που παρουσιάζει σήμερα η δημιουργία μιας ψηφιακής επιχείρησης
 • έχουν επαρκείς γνώσεις πάνω σε καίρια επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα, όπως τα ψηφιακά νομίσματα, τα ηλεκτρονικά απόβλητα, η πειρατεία λογισμικού κτλ.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία – ομοιότητες και διαφορές ως προς την παραδοσιακή οικονομία
 • Ψηφιακό χάσμα και ψηφιακές ανισότητες
 • Μέτρηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στην ψηφιακή οικονομία
 • Το παράδοξο της παραγωγικότητας – χρήση εργαλείων μέτρησης της παραγωγικότητας στην ψηφιακή οικονομία
 • Πολιτικές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο
 • Διανομή ψηφιακών αγαθών
 • Οικονομικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αποβλήτων στο περιβάλλον
 • Η θετική πλευρά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων
 • Οικονομικές αλλαγές που επιφέρει το ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα
 • Οικονομικές επιπτώσεις της πειρατείας λογισμικού
 • Η επιχειρηματική και οικονομική διάσταση των ψηφιακών νομισμάτων
 • Μετρήσεις μεγεθών και παραμέτρων της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. Goldfarb, A., Greenstein, S.M. and Tucker, C.E. (2015) Economic Analysis of the Digital Economy. National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press, USA.

 2. Brousseau, E. and Curien, N. (2007) Internet and Digital Economics: Principles, Methods and Applications. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

 3. Turban, E., Leidner, D., McLean, E. and Wetherbe, J. (2008) Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

 4. McKenzie, R.B. (2003) Digital Economics: How Information Technology has Transformed Business Thinking. Praeger Publishers, Westport, CT.

 5. Στειακάκης, Ε. (2013) Ψηφιακή Οικονομική. Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Τελική γραπτή εξέταση / 50% μία (1) ατομική εργασία

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI105/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps