Ελληνικά
English
 

Ψηφιακή Οικονομία και Επιχείρηση

Διδάσκων/ντες:  Στειακάκης Εμμανουήλ  |  

 

Στόχοι:

Η διερεύνηση του τρόπου και του βαθμού που το Διαδίκτυο και οι λοιπές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συμβάλλουν στα μικρο και μακρο οικονομικά μεγέθη.
Η εξέταση των χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας, καθώς επίσης των ομοιοτήτων και διαφορών της με τη συμβατική οικονομία.
Η ανάλυση ειδικών θεμάτων εφαρμογών των ΤΠΕ στην οικονομία.

Δεξιότητες:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Κατεύθυνσης θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν το σημαντικό ρόλο των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στην οικονομία
• αντιλαμβάνονται το βαθμό σύνδεσης της Ψηφιακής Οικονομικής με άλλες επιστημονικές περιοχές, όπως η Πληροφορική, η Μικροοικονομική, τα Μακροοικονομικά κτλ.
• γνωρίζουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης που τους προσφέρει η νέα οικονομία.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία – ομοιότητες και διαφορές ως προς την παραδοσιακή οικονομία
 • Ψηφιακό χάσμα και ψηφιακές ανισότητες
 • Μέτρηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στην ψηφιακή οικονομία
 • Το παράδοξο της παραγωγικότητας – χρήση εργαλείων μέτρησης της παραγωγικότητας στην ψηφιακή οικονομία
 • Πολιτικές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο
 • Διανομή ψηφιακών αγαθών
 • Οικονομικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αποβλήτων στο περιβάλλον
 • Η θετική πλευρά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων
 • Οικονομικές αλλαγές που επιφέρει το ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα
 • Οικονομικές επιπτώσεις της πειρατείας λογισμικού
 • Η επιχειρηματική και οικονομική διάσταση των ψηφιακών νομισμάτων
 • Μετρήσεις μεγεθών και παραμέτρων της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. Brousseau, E. and Curien, N. (2007) Internet and Digital Economics: Principles, Methods and Applications. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
2. Turban, E., Leidner, D., McLean, E. and Wetherbe, J. (2008) Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
3. McKenzie, R.B. (2003) Digital Economics: How Information Technology has Transformed Business Thinking. Praeger Publishers, Westport, CT.
4. Στειακάκης, Ε. (2013) Ψηφιακή Οικονομική. Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Τελική γραπτή εξέταση / 50% μία (1) ατομική εργασία

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF121/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps