Ελληνικά
English
 

Στρατηγική ψηφιακών επιχειρήσεων

Διδάσκων/ντες:  Κίτσιος Φώτιος  |  

 

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να τονίσει τη σημασία της στρατηγικής για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Να προετοιμάσει τα στελέχη του μέλλοντος να αξιοποιούν τις εφαρμογές, τις τεχνολογίες, τις δεξιότητες στην υιοθέτηση και διαχείριση των αλλαγών, τις επιχειρηματικές ιδέες, και τις στρατηγικές ευκαιρίες που οι οργανισμοί είναι απαραίτητο να διαχειριστούν προκειμένου να σχεδιάσουν και να οδηγήσουν τις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τους.

Δεξιότητες:

Κατανοούν τη σημασία της στρατηγικής στο ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ευθυγραμμίζουν τις τεχνολογίες πληροφοριών με τις νέες μορφές οργάνωσης των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
Αναπτύσσουν αποτελεσματικές στρατηγικές στο ηλεκτρονικό επιχρειρείν

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στο ψηφιακό επιχειρείν
  2. Στρατηγική ψηφιακού επιχειρείν (στρατηγική σημασία του ψ- επιχειρείν, δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ψ- επιχειρείν, ευκαιρίες και προκλήσεις του ψ- επιχειρείν)
  3. Εφαρμογές στρατηγικής ψηφιακού επιχειρείν
  4. Διαδικασίες στρατηγικής ψηφιακού επιχειρείν (στρατηγικό πλαίσιο, στόχοι, δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές της ηλεκτρονικής επιχείρησης, διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση της στρατηγικής της ψηφιακής επιχείρησης)
  5. Διοίκηση στρατηγικών αλλαγών του ψηφιακού επιχειρείν
  6. Μελέτες περιπτώσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Chen Stephen: “Strategic Management of E-Business”, John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA, 2004. ISBN:0471496332 (386pp)
Dave Chaffey: "E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice," fourth edition, Prentice Hall, 2009. ISBN 9780273719601 (735 pp)
Tawfik Jelassi, Albrecht Enders, “Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce”, Prentice Hall (2004)
Colin Combe, “Introduction to E-business: Management and strategy, 2006, Elsevier, ISBN–13: 978-0-7506-6731-9
Mohini Singh, Dianne Waddell, “E-Business Innovation and Change Management”, Irm Press (2003)
In Lee, “Emergent Strategies for E-Business Processes, Services and Implications: Advancing Corporate Frameworks”, Information Science Reference (2008)
In Lee, “E-business innovation and process management”, Idea Group Inc (2007)
Carl Shapiro, Hal R. Varian “Information Rules A Strategic Guide to the Network Economy” Harvard Business Press (1998)
David R. Low, “E-Novation for Competitive Advantage in Collaborative Globalization: Technologies for Emerging E-Business Strategies”, IGI Global (2011)
Fred L. Fry, Charles Stoner, Laurence Weinzimmer, “Strategic Planning for New & Emerging Businesses: A Consulting Approach”, Kaplan Business (1999)
Nicholas D. Evans, “Business Agility: Strategies For Gaining Competitive Advantage Through Mobile Business Solutions”, FT Press (2001)
Jeremy Kourdi, “New Economy Edge: Strategies and Techniques for Boosting Online Profitability”, Wiley (2001) (E-Business Excellence 2)
Douglas Holmes, “eGov & E-Business Strategies for Government”, Nicholas Brealey Publishing (2001)
Petter Gottschalk, “E-business strategy, sourcing, and governance”, ISBN 1-59904-004-2, Idea Group Inc (2006)
Άρθρα
Porter, M.E. (2001) Strategy and the Internet, Harvard Business Review,
Amit, R.and Zott, C. (2001) Value creation in E-Business, Strategic Management Journal, 22, pp 493-520.
Combe, C.A. (2002) The management of e-commerce strategies for gaining and sustaining competitive advantage in the online bookselling industry: The case of Amazon.com, International Journal of e-Business Strategy Management, Vol.4, No.2, November/December, pp 153-165.
Combe, C.A. (2004) Assessing customer relationship management strategies for creating competitive advantage in electronic business, Journal of Knowledge Management Practice, Vol.5, August, pp 4-14.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Τελική γραπτή εξέταση

50% Ομαδική εργασία

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/MAI123/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps