Ελληνικά
English
 

Καινοτόμα συστήματα Η-Επιχειρείν

Διδάσκων/ντες:  Ταμπούρης Ευθύμιος  |  

 

Στόχοι:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με καινοτόμα συστήματα η-επιχειρείν με έμφαση στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων (π.χ. οπτικοποίηση, αναλυτική, δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών). 

Δεξιότητες:

Με την λήξη του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να οπτικοποιούν και να αναλύουν ανοικτά δεδομένα για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • να δημοσιεύουν δεδομένα ως συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα

να δημιουργούν εφαρμογές προστιθέμενης αξίας με βάση τα ανοικτά δεδομένα

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή στα Ανοικτά Δεδομένα (Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα, Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων κλπ)
Πλεονεκτήματα και προκλήσεις ανοικτών δεδομένων
Οπτικοποίηση και Ανάλυση Ανοικτών Δεδομένων (με χρήση Tableau και RapidMiner)
Δημοσίευση Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων (RDF, Turtle, OpenRefine)
Ανάκτηση  Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων (SPARQL)
Δημιουργία Εφαρμογών Προστιθέμενης αξίας (π.χ. σύνδεση με R, χρήση JavaScript κλπ)
Πολυδιάστατα Ανοικτά Δεδομένα (OLAP)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Στεφανιδάκης, Μ., Ανδρόνικος, Θ., Παπαδάκης, Ι., 2015. Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα και εφαρμογές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1338

Tom Heath , Christian Bizer , 2011. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Διαθέσιμο στο: http://linkeddatabook.com/

Grigoris Antoniou και Frank van Harmelen, Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό, 2η έκδοση, 2009, Εκδ. Κλειδάριθμος (Ελληνική Έκδοση)

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Ατομική Εργασία και Ομαδική εργασία
50% Τελική γραπτή εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF191/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps