Ελληνικά
English
 

Καινοτόμα Συστήματα η-Επιχειρείν

Διδάσκων/ντες:  Ταμπούρης Ευθύμιος  |  

 

Στόχοι:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με καινοτόμα συστήματα η-επιχειρείν (ERP, CMS, CRM, BI chatbots κλπ). 

Δεξιότητες:

Με την λήξη του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να εργάζονται σε ομάδες ακολουθώντας βασικές αρχές ευέλικτης διαχείρισης έργων πληροφορικής
  • να ανακαλούν τα χαρακτηριστικά των βασικών επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων
  • να οπτικοποιούν και να αναλύουν ανοικτά δεδομένα για την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων με χρήση τεχνολογιών chatbots και αναλυτικής δεδομένων

να χρησιμοποιούν λογισμικό όπως το ERP SAP S4/HANA, CMS WordPress, CRM Salesforce, Tableau, RapidMiner, Rasa κ.α. για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ευέλικτη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (SAP S/4HANA, WordPress, Salesforce)

Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων (Tableau)

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας – Μηχανικής Μάθησης (RapidMiner)

Συστήματα Επικοινωνίας με το Χρήστη - chatbots (Rasa)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Για το θεωρητικό σκέλος, θα δοθούν διαφάνειες σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τα εργαστήρια, θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και links για τη χρήση των SAP S/4HANA, WordPress, Salesforce, Tableau, RapidMiner και Rasa.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Ατομικές και Ομαδικές εργασίες
50% Τελική γραπτή εξέταση

Ιστοσελίδα μαθήματος:

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI136/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps