Ελληνικά
English
 

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

Στόχοι:

Σκοπός  του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα Πληροφοριακά Συστήματα, τις τεχνολογίες Πληροφορικής και το διαδίκτυο, ως σύγχρονα οχήματα διαχείρισης της πληροφορίας (συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, διοχέτευση και διαμοιρασμός, αξιολόγηση: δεδομένων/ πληροφοριών, γνώσης), τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία αξίας στην επιχείρηση και θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.

Δεξιότητες:

Διαχείριση Πληροφορίας και καινοτόμων  τεχνολογιών διαδικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών σε επιχειρησιακές εφαρμογές

Προαπαιτήσεις:

Γενικές γνώσεις  σε περιβάλλον διαδικτύου και εφαρμογές

Περιεχόμενο μαθήματος:

Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση
Ο ρόλος της πληροφορίας στις επιχειρήσεις, διαχείριση γνώσεων
Πληροφοριακά συστήματα, οργανισμοί, διοίκηση και στρατηγική (κατηγοριοποίηση,  δυνατότητες ΠΣ)
Στρατηγική Πληροφοριακής Τεχνολογίας-Στρατηγική Ευθυγράμμιση-Κριτήρια ωριμότητας στρατηγικής ευθυγράμμισης
Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών
Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας
Ολοκλήρωση επιχειρησιακών εφαρμογών και επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, CRM, PRM, GIS, διαλειτουργικά ΠΣ)
ΠΣ και υπολογιστική νέφους
Συστήματα Επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείριση επιχειρηματικής απόδοσης
Στρατηγικά ΠΣ για καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Επιχειρησιακές εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Laudon, K.C., and Laudon, J.P., 2014, Management Information Systems-Managing the Digital Firm, 13th ed. Prentice Hall
Laudon, Kenneth C.  and Guercio Traver, Carol, 2011, Management Information Systems 12th Edition, Prentice Hall
Laudon, K.C., and Laudon, J.P., 2009, Management Information Systems-Managing the Digital Firm, 10th ed. Prentice Hall
Turban, Leidner, McLean, Wetherbe, 2006, Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th edition, John Wiley and Sons

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% γραπτή εξέταση, 25% εργασία (ομαδική εργασία), 10% παρουσίαση μελέτη περίπτωσης, 15% μελέτη και ανάλυση άρθρων και μελετών περίπτωσης

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF174/  


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps