Ελληνικά
English
 

Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας

Στόχοι:

Αυτό το μάθημα αναπτύσσει σε διαχειριστικό επίπεδο  τεχνικές γνώσεις και ορολογία για επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών ώστε οι μάνατζερ να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τεχνικούς της διαχείρισης του τομέα τηλεπικοινωνιών. Οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες επικοινωνιών δεδομένων σε καταστάσεις που συναντώνται στις επιχειρήσεις. Επίσης ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων και την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στη διαχείριση δεδομένων.

α) Εξοικείωση με καινοτόμες υποδομές τεχνολογιών πληροφορίας για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, β) Μελέτη των τεχνολογιών και υπηρεσιών δικτύωσης υπολογιστών, γ) Αξιοποίηση τεχνικών και διαδικασιών σχεδίασης, διαχείρισης και αξιολόγησης δικτύων για επιχειρησιακές εφαρμογές, δ) Σχεδιασμός σχεσιακής βάσης δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων της εφαρμογής και κανονικοποίηση με διάσπαση ε) υλοποίηση της βάσης δεδομένων σε κάποιο σχεσιακό DBMS, στ) διαχείριση των περιεχομένων της με τη γλώσσα SQL, ζ) επεξεργασία τύπου OLAP.

Δεξιότητες:

Θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα βασικών αρχών τηλεπικοινωνιών (έννοιες, μοντέλα, αρχιτεκτονικές, υπηρεσίες και διαχείριση ψηφιακών δικτύων) καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Θα είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με ανθρώπινο δυναμικό τεχνικού και τεχνολογικού προσανατολισμού. Θα κάνει επιλογές και θα λαμβάνει αποφάσεις για πλατφόρμες, υπηρεσίες και αρχιτεκτονικές υποδομών τεχνολογιών πληροφορίας.

Προαπαιτήσεις: -

Περιεχόμενο μαθήματος:

Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Δίκτυα και Διαδίκτυα - Μοντέλα αναφοράς.
  • Ανάλυση λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας.
  • Ενοποίηση δικτυακής υποδομής.
  • Τεχνολογίες και υπηρεσίες δικτύωσης υπολογιστών.
  • Εναλλακτικά πρωτόκολλα δρομολόγησης σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.
  • Ανάπτυξη υποδομής εξειδικευμένης στη διάθεση/μετάδοση πληροφορίας.
  • Σχεδιασμός και διαμόρφωση λειτουργίας δικτύων για επιχειρησιακές εφαρμογές.
  • Διαχείριση και κοστολόγηση δικτυακών υπηρεσιών.
  • Υποδομές ως υπηρεσία - Υπηρεσίες διαδικτύου.
  • Σχεσιακό μοντέλο, κανονικοποίηση με διάσπαση, εργαλεία CASE για database synchronization και reverse engineering, SQL, φόρμες, αναφορές, OLAP.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Business Data Communications and Networking, Jerry FitzGerald, Wiley
Business Data Communications, 6/E, William Stallings, Prentice Hall
Database Management Systems (3rd edition), by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, McGraw-Hill, 2002.
Database Systems: The Complete Book (2nd Edition), by Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom, Prentice Hall, 2008.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Εργασίες (4)

50% Τελική Γραπτή Εξέταση 

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF190/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps