Ελληνικά
English
 

Προγραμματισμός Προσανατολισμένος στους Πράκτορες

Διδάσκων/ντες:  Σακελλαρίου Ηλίας  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα έχει σαν στόχους:
  • να παραθέσει μια λεπτομερή εισαγωγή στις έννοιες των ευφυών πρακτόρων παρουσιάζοντας τις διαφορετικές αφηρημένες αρχιτεκτονικές καθώς και τα πλεονεκτήματά και τις αδυναμίες τους
  • να αναλύσει τα θέματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία και αλληλεπίδραση πρακτόρων και τα σημαντικότερα πρωτόκολλα συνεργασίας/συντονισμού (cooperation/coordination) πολυ-πρακτορικών συστημάτων
  • να εξοικειώσει το φοιτητή με τεχνολογίες προσομοίωσης συστημάτων πρακτόρων, και  
  • να εξοικειώσει τον φοιτητή με τις πλατφόρμες ανάπτυξης πολυ-πρακτορικών συστημάτων λογισμικού και ειδικότερα με εκείνες που αφορούν BDI πράκτορες.

Δεξιότητες:

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:
  • να κατανοεί τις βασικές έννοιες των πρακτορικών συστημάτων και να εξηγεί τις βασικές διαφορές τους στην ανάπτυξη πολύπλοκων συστημάτων από τις συμβατικές προσεγγίσεις
  • να συνθέτει λύσεις για πολύπλοκα συστήματα λογισμικού χρησιμοποιώντας τις έννοιες των ευφυών πρακτόρων και να επιλέγει κατάλληλα πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης
  • να έχει την ικανότητα να αναπτύξει προσομοιώσεις πολυπρακτορικών συστημάτων, ώστε να αξιολογεί τον αρχικό σχεδιασμό και μοντελοποίηση των τελευταίων
  • να υλοποιεί συστήματα πρακτόρων χρησιμοποιώντας γνώστες πλατφόρμες ανάπτυξης που βασίζονται στην αρχιτεκτονική BDI.

Προαπαιτήσεις:

Στοιχειώδεις γνώσεις διαδικαστικού, αντικειμενοστραφούς (JAVA) και λογικού προγραμματισμού

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός Πράκτορα Λογισμικού, Θεωρήσεις συστημάτων. Αρχιτεκτονικές πρακτόρων, λογικοί πράκτορες, αντιδραστικοί πράκτορες. Πράκτορες με πεποιθήσεις, επιθυμίες, προθέσεις (BDI-Belief Desire Intention). Υβριδικοί πράκτορες. Γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων και Θεωρία πράξεων λόγου. Πρωτόκολλα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. To πρωτόκολλο Contact Net. Πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης (negotiation/auctions). Πλατφόρμα προσομοίωσης NetLogo. Ανάπτυξη πρακτόρων σε Jason, JADEX και 2APL (BDI). Πλατφόρμα Jade. Γλώσσες βασισμένες σε θεωρίες πρακτόρων. Τεχνολογίες λογισμικού για πολυ-πρακτορικά συστήματα.  Πράκτορες εμπνευσμένοι από βιολογικά μοντέλα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

M. Wooldridge, “Εισαγωγή στα πολυπρακτορικά συστήματα”,  Κλειδάριθμος,  ISBN: 9604611259, ISBN13: 9789604611256, Απρίλιος 2008 (ή)
Michael Wooldridge, "An Introduction to MultiAgent Systems - Second Edition", John Wiley & Sons, ISBN: 978-0470519462, May 2009.
Rafael H. Bordini, Jomi Fred Hübner, Michael Wooldridge, “Programming Multi-agent Systems in AgentSpeak Using Jason”, (Wiley Series in Agent Technology) Wiley-Blackwell  ISBN-10: 0470029005 ISBN-13: 978-0470029008, 2007

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκπονήσουν δύο ατομικές προγραμματιστικές εργασίες, οι οποίες θα συμβάλουν το 40% του τελικού βαθμού. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διαμορφώνουν το υπόλοιπο 60% του τελικού βαθμού.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF173/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps