Ελληνικά
English
 

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Διδάσκων/ντες:  Μαργαρίτης Κωνσταντίνος  |  

 

Στόχοι:

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος  ο φοιτητής μπορεί:

  • Να κατανοήσει και να εξηγήσει τις θεμελιώδεις έννοιες και τους περιορισμούς του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού,  και να εφαρμόσει αυτές τις έννοιες σε συγκεκριμένα υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές.

  • Να προσαρμόσει και να αναπτύξει αλγόριθμους και εφαρμογές που να εκτελούνται σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, και να αναλύσει την ορθότητα, αξιοπιστία και απόδοσή τους.

Δεξιότητες:

Μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, προγραμματισμός, εκτέλεση παράλληλων και κατανεμημένων υπολογισμών.

Προαπαιτήσεις:

Προγραμματισμός υπολογιστών, αλγόριθμοι, δομές δεδομένων

Περιεχόμενο μαθήματος:

Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα: Συστήματα μοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης, πολυπύρηνοι επεξεργαστές, επεξεργαστές γραφικών γενικού σκοπού, ιεραρχία μνήμης, δίκτυα διασύνδεσης και δικτυακή υποδομή, συστοιχίες, πλέγματα, νέφη.

Λειτουργικά συστήματα και διαδιεργασιακή επικοινωνίας: διεργασίες, νήματα, αμοιβαίος αποκλεισμός και συγχρονισμός, κλειδώματα, σηματοφόροι, μεταβλητές συνθήκης, επόπτες, μηνύματα και ουρές μηνυμάτων, πελάτης-διακομιστής και κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας.

Μοντέλα, περιβάλλοντα, γλώσσες και τεχνικές παράλληλου και κατανεμημένου προγραμματισμού: πολυνηματικός  μεταβίβαση μηνυμάτων, υποδοχές, κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας, κατανεμημένα αντικείμενα, υπηρεσιοστρεφής, κανάλια και δράστες, προγραμματισμός επεξεργαστών γραφικών γενικού σκοπού, συναρτησιακός προγραμματισμός, μεγάλα δεδομένα.

Παράλληλοι και κατανεμημένοι αλγόριθμοι: παραλληλισμός δεδομένων και εργασιών, συντονιστής-εργαζόμενοι, γράφος εργασιών, διοχέτευση (ροή δεδομένων), δεξαμενή εργασιών, συναρτησιακά μοντέλα. Μετρικές και πειραματική εκτίμηση απόδοσης παράλληλων και κατανεμημένων εφαρμογών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Introduction to Parallel Computing (2nd edition). Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, and Vipin Kumar, 2003, ISBN 78-8131708071

Parallel and Distributed Computation D.Bertsekas and J.Tsitsiklis, 1989, ISBN 0-13-648700-9

Parallel Programming in C withMPI and OpenMP, Michael Quinn, 2004, ISBN 007-282256-2

Parallel Programming (2nd edition). B.Wilkinson, M.Allen, 2005, ISBN 0-13-140563-2

Progamming Massively Parallel Processors, Second Edition, D.Kirk, W.Hwu, 2013, ISBN 978-0-12-415992-1

Distributed Systems: Concepts and Design (5th edition). George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair,2011, ISBN 0-13-214301-1

Distributed Systems (3rd edition). Maarten van Steen,‎ Andrew S. Tanenbaum, 2017, ISBN 978-1543057386

Concurrency - State Models & Java Programs (2nd edition). J. Magee, J. Kramer, 2006, ISBN 978-0470093559

Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things Kai Hwang, Jack Dongarra and Geoffrey C. Fox, 2011, ISBN 9780123858801

 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% Εργαστηριακές ασκήσεις

50% Τελική γραπτή εξέταση

Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστο τη βάση τόσο στις Εργαστηριακές Ασκήσεις όσο και στη Τελική γραπτή εξέταση.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF189/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps